Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Ouvidio ve nasha nomatwalemo omambo Ombiibeli

Etwalemo lembo laJob

Etwalemo lembo laJob

Lihonga shihapu membo laJob kombinga yomhata i na sha nounamapangelo weshito alishe.