Lihonga shihapu kombinga yoiningwanima oyo ya popiwa membo laEsra, i na sha ondjokonona yelongelokalunga lashili olo la li la tungululwa muJerusalem konima eshi Ovajuda va dja moukwatwa waBabilon.