Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Ouvidio ve nasha nomatwalemo omambo Ombiibeli

Ouyelele u nasha nembo keshe lOmbiibeli

Etwalemo lembo laEsra

Jehova okwa li a wanifa po eudaneko laye li na sha nokumangulula oshiwana shaye moukwatwa waBabilon nosho yo okutungulula otembeli yomuJerusalem.

Etwalemo lembo laNehemia

Embo lopaMbiibeli laNehemia oli na oshilihongomwa sha fimana kovalongelikalunga aveshe va shili kunena.

Etwalemo lembo laEster

Oiningwanima oyo ya ningwa pefimbo laEster otai ku kwafele u pameke eitavelo loye kutya Jehova ota dulu oku tu xupifa kunena monghalo keshe.

Etwalemo lembo laJob

Aveshe ovo ve hole Jehova ove na okuyelekwa. Ehokololo laJob otali tu tu omukumo kutya ohatu dulu okukanyatela oudiinini nokuyambidida ounamapangelo waJehova.

Etwalemo lembo lOmapsalme

Omapsalme otaa yambidida ounamapangelo waJehova, taa kwafele nokuhekeleka ovo ve mu hole notaa ulike nghee edu tali ka ninga Oparadisa okupitila mouhamba waye.

Etwalemo lembo lOmayeletumbulo

Mona ewiliko lopakalunga olo tali ku kwafele monghalamwenyo yakeshe fiku, ngaashi moinima yopangeshefa ile youkwaneumbo.

Etwalemo lembo lOmuudifi

Ohamba Salomo oya tofa mo oinima oyo i na oshilonga monghalamwenyo noku i yelekanifa noinima oyo i li omhinge nounongo wopakalunga.

Etwalemo lEimbiloelela laSalomo

Ohole i na oudiinini oyo okakadona Okasulamat ka ulikila omufita wako oi li “elaka lomundilo wOmwene.” Omolwashike?

Etwalemo lembo laJesaja

Embo laJesaja lomaxunganeko ota li dulu oku pameka elineekelo loye muJehova oo e li omuwanifi womaudaneko aye naKalunga kexupifo

Etwalemo lembo laJeremia

Jeremia okwa li a diinina oshilonga shaye nonande okwa li a taalela omaupyakadi. Diladila nghee oshihopaenenwa shaye tashi dulu okukwafela Ovakriste kunena

Etwalemo lembo laMateus

Hafela okulihonga kombinga yoiningwanima oyo i li membo lotete lomOmavaengeli ane.