Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

“Kalunga okwe mu ninga Omwene naKristus”

“Kalunga okwe mu ninga Omwene naKristus” (Oshitukulwa II)

“Kalunga okwe mu ninga Omwene naKristus” (Oshitukulwa II)

Tala nghee oupamhepo muwa hau tu kwafele tu didilike mo okuwanifwa kwomaxunganeko nokupameka eitavelo letu.