Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

‘Natu teelele osho tuhe wete’

‘Natu teelele osho tuhe wete’ — Etwalemo

‘Natu teelele osho tuhe wete’ — Etwalemo

Etwalemo loshinyandwa ‘Natu teelele osho tuhe wete.’