Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Evalulo lomido 100 dOuhamba

Ouhamba owa pondola po shike eshi wa kala tau pangele omido 100 da pita?