Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Omolwashike u na okukonakona Ombibeli?

OMAHOOLOLO E NA SHA NOKUTAPA