(Omuudifi 11:6)

 1. E-fi-mbo lo-ngu-la, lo-shi-tu-mbe-ta-ngo,

  O-ha-tu ho-ve-le

  no-ku-pu-l’e-kwa-fo ku-Ta-te.

  O-he tu kwa-fe-le tu po-pye no-ha-mu

  O-po tu u-di-fi-le

  O-vo ve na shi-li o-ho-kwe.

  (KOOR)

  O-y’oi-lo-nga ye-tu

  Ya dja ku-Je-ho-va,

  No-twa ha-la o-ku i lo-nga.

  I-ta-tu sho-lo-la

  Na-nd’o-pe no-mau-djuu.

  O-ha-tu u-li-ke nghee tu ho-le Je-ho-va.

 2. Ngee-nge twa di-mbu-ka, e-shi ta-ku to-ko,

  Na-nd’o-twa lo-lo-ka,

  O-tu na e-ha-fo li-ne-ne.

  O-y’o-ngha-la-mwe-nyo ye-li-ya-mbo shi-li;

  No-ha-tu pa-ndu-la

  Je-ho-va ke-kwa-fo he tu pe.

  (KOOR)

  O-y’oi-lo-nga ye-tu

  Ya dja ku-Je-ho-va,

  No-twa ha-la o-ku i lo-nga.

  I-ta-tu sho-lo-la

  Na-nd’o-pe no-mau-djuu.

  O-ha-tu u-li-ke nghee tu ho-le Je-ho-va.