Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OSHITUKULWA 12

Oshike tashi dulu oku mu kwafela mu kale mu na oukwaneumbo wa hafa?

Oshike tashi dulu oku mu kwafela mu kale mu na oukwaneumbo wa hafa?

Ohole oya fimanenena opo oukwaneumbo u kale wa hafa. Ovaefeso 5:33

Kalunga okwa tula po omufikamhango kutya omulumenhu oku na ashike okuhombola omukainhu umwe ile kutya omukainhu oku na ashike okukala e na omushamane umwe.

Omushamane omunahole oha ungaunga nomukulukadi waye nolukeno noneyavelelo.

Omukulukadi oku na okukala ha longele kumwe nomushamane waye.

Ounona ove na okukala hava dulika kovadali vavo.

 Kala omunalukeno nomudiinini, ndele hamukwanyanya. Ovakolossi 3:5, 8-10

Eendjovo daKalunga otadi ti kutya omushamane oku na okukala e hole omukulukadi waye ngaashi olutu laye mwene nonokutya omukulukadi oku na okukala a fimaneka omushamane waye nefimaneko lomoule.

Osha puka okuya momilele kondje yohombo. Okuhombola ombada nako okwa puka.

Eendjovo daKalunga otadi hongo omaukwaneumbo kombinga yanghee taa dulu okukala nonghalamwenyo ihafifa.