Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Ouhamba waKalunga otau pangele!

Mbela ino halelela okumona eshi omaudaneko Ouhamba taa wanifwa?

 OSHITUKULWA 7

Omaudaneko Ouhamba—Aishe otai ningi ipe

Omaudaneko Ouhamba—Aishe otai ningi ipe

 KALA nee ngeno wa fa u liwete u li mounyuni mupe to tona komuti eapela la kula la pya nawa. Eshi to li tula moshimbaba omo mu na nale onduba yomaapela, ou udite edimba lalo tali nyika nawa. Owa kala to longo oule weevili, ashike ino loloka natango nowa hala vali okutwikila noilonga. Meme woye oku li momuti u li popepi naapo u li, ta longo nehafo notava popi noilyo imwe youkwaneumbo weni nookaume ovo tave mu kwafele mokulikola omaapela. Ota monika a nyashuka nawa, ngaashi naanaa wa li ho mu mono omido da pita eshi wa li okaana. Oshidjuu okwiitavela kutya owe mu monene eshi ta kulupa mounyuni winya wa xula po. Oto dimbulukwa eshi a li ta mono oixuna kouyahame, wa li we mu kwata meke eshi ta fi nowa li to lili eshi ta pakwa. Ndele mounyuni oo mupe okwa nyumuka pamwe navakwao vahapu noku na vali oukolele.

Otu shii kutya efimbo la tya ngaho otali ke uya, molwaashi omaudaneko aKalunga alushe ohaa wanifwa. Moshitukulwa eshi, ohatu ka kundafana kombinga yanghee omaudaneko amwe Ouhamba taa ka wanifwa monakwiiwa i li popepi fiyo opoita yaHarmagedon. Ohatu ka kundafana yo omaudaneko amwe Ouhamba a tunhula oo taa ka wanifwa konima yaasho. Itashi ka kala tuu shihafifa oku ka kala po pefimbo olo Ouhamba waKalunga tau ka pangela edu alishe nokuninga oinima aishe ipe!

MOSHITUKULWA ESHI

ETUKULWA 21

Nghee Ouhamba waKalunga tau ka finda ovatondi vao

Oto dulu okulilongekidila paife oita yaHarmagedon.

ETUKULWA 22

Ouhamba otau ka wanifa ehalo laKalunga kombada yedu

Ongahelipi to dulu okukala noushili kutya omaudaneko aJehova otaa ka wanifwa po shili?