Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 ETUKULWA 6

Ovaudifi—Ovakalele ovo hava longo nehalo liwa

Ovaudifi—Ovakalele ovo hava longo nehalo liwa

ENENEDILADILO LETUKULWA

Nghee Ohamba ya unganeka etangakwaita lovaudifi

1, 2. Jesus okwa li a xunganeka oilonga inene ilipi, naasho osha etifa po epulo lilipi la fimana?

OVAPANGELI VOPAPOLOTIKA haalushe hava wanifa omaudaneko avo. Nokuli naavo ve na omalinyengotomheno mawa otashi dulika vaha dule okuwanifa po omaudaneko avo. Mepingafano naasho, Ohamba yopaMessias, Jesus Kristus, ohai wanifa alushe omaudaneko ayo.

2 Konima eshi Jesus a ninga Ohamba mo 1914, okwa li e lilongekida okuwanifa po exunganeko olo a li a xunganeka omido 1 900 lwaapo da tetekela. Omanga ku na efimbo lixupi a dipawe, okwa li a xunganeka a ti: “Evangeli eli louhamba otali udifilwa ounyuni aushe.” (Mat. 24:14) Ewanifo lexunganeko olo ola li tali ka kala oshitukulwa shedidiliko lokukala po kwaye meenghono dOuhamba. Naasho osha etifa po epulo la fimana, kutya: Ohamba oya li tai ka unganeka ngahelipi etangakwaita lovaudifi ovo tava ka longa nehalo liwa momafiku axuuninwa omo ovanhu tava ka kala ve lihole vo vene, vehe na ohole novehe na etilokalunga? (Mat. 24:12; 2 Tim. 3:1-5) Otwa pumbwa okushiiva enyamukulo lepulo olo molwaashi ole tu kwatela mo atusheni tu li Ovakriste vashili.

3. Jesus okwa li e na elineekelo lashike, noshike she mu ningifa a kale e na elineekelo la tya ngaho?

3 Natu taleni vali keendjovo daJesus dopaxunganeko. Outumbulilo ‘otali udifilwa’ otau ulike kutya Jesus okwa li e na elineekelo filufilu kutya momafiku axuuninwa otapa ka kala ovo tave mu yambidida nehalo liwa. Oshike sha li she mu kwafela a kale e na elineekelo la tya ngaho? Fimbo a li ine uya kombada yedu, okwa li a mona kutya Xe Jehova okwa li ha kala e na elineekelo kutya ovalongeli vaYe otave ke mu longela nehalo liwa. Onghee hano, Jesus okwe lihonga oukwatya oo kuXe. (Joh. 12:45; 14:9) Natu ka taleni nghee Jehova a li a ulika kutya okwe lineekela ovalongeli vaye.

“Oshiwana shoye oshe lilongekida nehalo liwa”

4. Jehova okwa li a shiva Ovaisrael va yambidide oilonga ilipi, nova li ve linyenga ngahelipi?

4 Oto dimbuluka osho oshiwana shaIsrael sha li sha ninga po eshi Jehova a li a lombwela Moses a ninge etwalihangano olo la li tali ka kala ondingandinga yelongelokalunga? Jehova okwa li a lombwela Moses a shive oshiwana opo shi yambidide oilonga yokutunga etwalihangano. Moses okwa li e va lombwela a ti: ‘Keshe umwe e na ehalo liwa momutima waye na ete oshaliyambo  kOmwene.’ Oshidjemo, ovanhu ova li hava ‘eta eeshaliyambo nehalo liwa ongula keshe.’ Ova li va eta shihapu unene nova li ve na “okukanghekwa opo vaha ete sha vali.” (Ex. 35:5; 36:3, 6 NW) Osho otashi ulike kutya Jehova okwa li e li mondjila eshi a li e lineekela Ovaisrael.

5, 6. PaPsalme 110:1-3, Jehova naJesus ova li va teelela ovalongelikalunga vashili vomomafiku axuuninwa va kale ve na oikala ilipi?

5 Mbela Jehova okwa li ngoo e na elineekelo kutya ovalongeli vaye vomomafiku axuuninwa otava ka kala tave mu longele nehalo liwa? Osho naanaa. Omido di dule pe 1 000 fimbo Jesus ine uya kombada yedu, Jehova okwa li a nwefa mo David a shange kombinga yaasho sha li tashi ka ningwa po shimha Messias a hovele okupangela. (Lesha Epsalme 110:1-3.) David okwa li a xunganeka kutya Ohamba oyo yopaMessias, Jesus, oya li tai ka kala i na ovatondi ovo tava tu ondubo nayo, ashike oya li yo tai ka kala i na etangakwaita olo la li tali ke i yambidida nehalo liwa, mwa kwatelwa novanyasha vahapu ovo tava faafanifwa nomume tai vilima efimbo loshitumbetango. *

Ovo tava yambidida Ouhamba nehalo liwa otava yelekwa nomume molwaashi ovahapu (Tala okatendo 5)

6 Jesus okwa li e shii kutya exunganeko olo li li mEpsalme 110 otali popi kombinga yaye. (Mat. 22:42-45) Onghee hano, okwa li e na etomheno lokukala nelineekelo kutya opa li tapa ka kala ovo tave mu yambidida noudiinini mokuudifa onghundana iwa mounyuni aushe, tave shi ningi nehalo liwa. Oumbangi wopandjokonona otau shi ulike ngahelipi? Ohamba yopaMessias oye shi pondola ngoo okuunganeka etangakwaita lovaudifi ovo tava udifa nehalo liwa momafiku aa axuuninwa?

“Onda pewa oufembanghenda noshinakuwanifwa shokuudifa etumwalaka olo”

7. Konima eshi Jesus a nangekwa po e li Ohamba, okwa li a longekida ngahelipi ovayambididi vaye opo va kale tava udifa?

7 Diva konima eshi Jesus a nangekwa po e li Ohamba, okwa hovela okulongekida ovashikuli vaye opo va wanife po oshilonga shinene shokuudifa. Ngaashi sha kundafanwa mEtukulwa 2, okudja mo 1914 fiyo 1919, okwa li a konakona nokukoshola ovashikuli vaye. (Mal. 3:1-4) Opo nee mo 1919, okwa li a  nangeka po omupiya omudiinini a kwatele komesho ovashikuli vaye. (Mat. 24:45) Okudja pefimbo opo, omupiya omudiinini okwa kala ta yandje eendja dopamhepo okupitila moipopiwa poyoongalele nomoishangomwa, nokwa kala ta divilike lwoikando kutya Omukriste keshe pauhandimwe oku na oshinakuwanifwa shokuudifa.

8-10. Ongahelipi oyoongalele ya li ya twa omufindo oilonga yokuudifa? Yandja oshihopaenenwa. (Tala yo oshimhungu, “ Oyoongalele yonale oyo ya li ya twa omufindo oilonga yokuudifa.”)

8 Oipopiwa yopoyoongalele. Konima yOita yOtete yOunyuni, Ovakonakoni vOmbibeli ova li va ninga oshoongalele shavo shotete shinene moCedar Point, moOhio, mOilongo ya Hangana yaAmerika, okudja mefiku 1 fiyo 8 Septemba 1919, nova li va halelela okupewa ewiliko. Mefiku etivali, omumwatate Rutherford okwa li a yandja oshipopiwa omo a popya odikilila a ti: “Elalakano lOmukriste kombada yedu olo okuudifa etumwalaka louhamba wOmwene.”

9 Konima yomafiku atatu, omumwatate Rutherford okwa li a yandja oshipopiwa sha tongomana poshoongalele osho shi na oshipalanyole, “Oshipopiwa kovalongi pamwe nafye”, osho lwanima sha ka nyanyangidwa mOshungonangelo moshitukulwa shi na oshipalanyole, “Okuudifa Ouhamba.” Omumwatate Rutherford okwa tile: “Omukriste wolela ohe lipula pandunge kutya, Kombada yedu ondi lile ko shike? Nenyamukulo kepulo olo oli na okukala, Omwene okwa ninga nge pafilonghenda laye omukalelipo waye wokuudifila ovanhu mounyuni etumwalaka laye li na sha noku va hanganifa naye, onghee ondi na oufembanghenda noshinakuwanifwa shokuudifa etumwalaka olo.”

10 Moshipopiwa osho tuu osho sha tongomana mondjokonona, omumwatate Rutherford okwa li a shiivifa kutya otapa ka nyanyangidwa oshifo shipe shedina The Golden Age (osho paife hashi ifanwa Awake!), nonokutya osha nuninwa okukwafela ovanhu va mone kutya Ouhamba waKalunga oo ashike tau ka kandula po filufilu omaupyakadi ovanhu. Opo nee okwa li a pula ovakalipo kutya vangapi va hala oku ka yandja oshifo osho moukalele. Olopota imwe i na sha noshoongalele osho oya ti: “Ovanhu ova li va tunhukwa neenghono. Ovanhu omayovi ahamano ova li va fikama.” * Osha yela kutya Ohamba yopaMessias oya li i na ovayambididi ovo va li ve lilongekida nehalo liwa okuudifa Ouhamba wayo!

11, 12. Oshungonangelo oya li ya popya shike mo 1920 shi na sha nefimbo olo oilonga yokuudifa oyo ya xunganekwa kuJesus tai ka longwa?

11 Oishangomwa. Oshungonangelo oya kala tai divilike lwoikando oilonga yokuudifa onghundana iwa yOuhamba oyo Jesus a li a xunganeka. Natu ka taleni koihopaenenwa imwe i na sha nEeshungonangelo dopehovelo lomido 1920 nasha.

12 Etumwalaka lilipi li na okuudifwa metwokumwe nexunganeko olo li li muMateus 24:14, nonaini oshilonga osho sha li tashi ka longwa? MOshungonangelo ye 1 Juli 1920 omwa li oshitukulwa shi na oshipalanyole, “Evangeli lOuhamba,” osho sha li sha yelifa kombinga yetumwalaka olo, sha ti: “Onghundana iwa oi na sha nexulilo longhalelo yoinima nosho yo okudikwa po kwouhamba wopaMessias.” Oshitukulwa osho osha li yo sha yelifa kutya etumwalaka olo oli na okuudifwa naini, sha ti: “Etumwalaka  eli oli na okuudifwa momukokomoko wefimbo lokudja poita inene younyuni [Oita yOtete yOunyuni] fiyo opefimbo ‘loudjuu munene.’” Osha ti yo kutya: “Paife olo efimbo . . . lokuudifila ovo have liti Ovakriste onghundana ei iwa mounyuni aushe.”

13. Mo 1921, Oshungonangelo oya li ya ladipika Ovakriste ovavaekwa ovo ve na ehalo liwa va ninge shike?

13 Mbela oshiwana shaKalunga osha li tashi ka fininikwa opo shi longe oilonga oyo ya xunganekwa kuJesus? Hasho nandenande. MOshungonangelo yo 15 Marsa 1921 omwa li oshitukulwa shi na oshipalanyole “Kaleni ovaladi,” osho sha li sha ladipika Ovakriste ovavaekwa ovo ve na ehalo liwa ve lipule kutya, “Mbela onde shi tala ko ngoo shi li oufembanghenda munenenene nonokutya ondi na oshinakuwanifwa shokukufa ombinga moilonga oyo?” Oshitukulwa osha weda ko tashi ti: “Otu na elineekelo kutya ngeenge owe shi tala ko [shi li oufembanghenda okukufa ombinga moilonga ei], oto ke linyenga ngaashi Jeremia, oo a li e udite eendjovo dOmwene ‘da fa omundilo wa xwama momakipa aye,’ tadi mu xwaxwameke opo e di popye.” (Jer. 20:9) Eladipiko olo lopahole otali ulike kutya Jehova naJesus ove lineekela filufilu ovayambididi vOuhamba ovadiinini.

14, 15. Mo 1922, Oshungonangelo oya li ya ladipika Ovakriste ovavaekwa va udife monghedi ilipi?

14 Ongahelipi Ovakriste vashili ve na okuudifila vamwe etumwalaka lOuhamba? MOshungonangelo yo 15 Auguste 1922 omwa li mu na okatukulwa kaxupi, ashike oka li taka kumu omutima, ke na oshipalanyole “Oilonga yokuudifa oya fimanenena.” Oka li ka ladipika Ovakriste ovavaekwa va kale hava “twaalele ovanhu oileshomwa oyo i na etumwalaka, nokuya komaumbo avo ve ke va pe oundombwedi kutya ouhamba womeulu ou li popepi.”

15 Osha yela kutya okudja mo 1919 okuyuka komesho, Kristus okwa kala ta longifa omupiya omudiinini nomunaendunge a kale ta divilike lwoikando oushili oo kutya Ovakriste ove na oufembanghenda nosho yo oshinakuwanifwa shokuudifa mounyuni aushe etumwalaka lOuhamba. Ndele mbela Ovakonakoni vOmbibeli ova li ve linyenga ngahelipi eshi va kala tava ladipikwa va kufe ombinga moilonga ya tya ngaho?

“Ovadiinini otave ke liyamba nehalo liwa”

16. Ovakulunhuongalo vamwe ovo va li va hoololwa ova li ve linyenga ngahelipi keladipiko olo kutya keshe umwe oku na okukufa ombinga moukalele?

16 Momido do 1920 no 1930 nasha, vamwe kava li va hala okutambula ko ediladilo olo kutya Ovakriste aveshe ovavaekwa ove na okukala hava kufa ombinga moukalele. Oshungonangelo ye 1 Novemba 1927 oya li ya tonga kombinga yaasho sha li tashi ningwa pefimbo olo ya ti: ‘Ope na vamwe mongeleka [meongalo] ovo ve na oshinakuwanifwa shoukulunhuongalo ndele inava hala okuladipika ovamwatate va kufe ombinga moilonga yokuudifa, navo vene inava hala okukufa ombinga muyo. Ova yemba eladipiko li na sha nokuudifila ovanhu eumbo neumbo etumwalaka laKalunga nOhamba yaye nosho yo ouhamba waye.’ Oshitukulwa osho osha li sha popya nopehe na okulila okafima koluko, sha ti: ‘Paife oyo omhito kovadiinini okudidilika mo ovanhu va tya ngaho nokuhenuka okweendafana navo noku va lombwela kutya ita tu ke ve lineekelela vali oshinakuwanifwa shoukulunhuongalo.’ *

17, 18. Vahapu momaongalo ova li ve linyenga ngahelipi kewiliko olo la dja komupiya omudiinini, novanhu omamiliyona ova kala tave linyenge ngahelipi momukokomoko womido 100 da pita?

 17 Lao linene, vahapu momaongalo ova li va tambula ko nehafo ewiliko olo va pewa okudja komupiya omudiinini, molwaashi ova li ve shi tala ko shi li oufembanghenda munene okuudifa etumwalaka lOuhamba. Oshungonangelo yo 15 Marsa 1926 oya tile: ‘Ovadiinini otave ke liyamba nehalo liwa, opo va ka lombwele ovanhu etumwalaka eli.’ Kungaho, ova li va katuka metwokumwe neendjovo dopaxunganeko odo di li mEpsalme 110:3, tava ulike kutya ova li tava yambidida nehalo liwa Ohamba yopaMessias.

18 Momukokomoko womido 100 da ka lupuka, ovanhu omamiliyona ova kala tave liyambe nehalo liwa opo va kufe ombinga moilonga yokuudifa Ouhamba. Momatukulwa taa landula, ohatu ka kundafana kombinga yanghee va kala tava udifa, eenghedi omo va kala tave shi ningi nosho yo oilongifo oyo va kala tava longifa nonokutya osha etifa oidjemo ilipi. Ashike tete natu ka kundafaneni kutya omolwashike ovanhu omamiliyona va kala tava udifa nehalo liwa kombinga yOuhamba mounyuni omu mu na ovanhu ve lihole vo vene. Eshi hatu kundafana kombinga yaasho, oshiwa okulipula kutya, ‘Omolwashike handi udifile vamwe onghundana iwa?’

‘Kongeni tete Ouhamba’

19. Omolwashike hatu dulika kelombwelo laJesus olo kutya, ‘kongeni tete Ouhamba’?

19 Jesus okwa lombwela ovashikuli vaye kutya nava ‘konge tete Ouhamba.’ (Mat. 6:33) Omolwashike hatu dulika kelombwelo olo? Omolwaashi otwa uda ko efimano lOuhamba, kutya owa fimanenena mokuwanifwa kwelalakano laKalunga. Ngaashi twe shi mona metukulwa la tetekela, omhepo iyapuki oya enda tai holola kanini nakanini eeshili di na sha nOuhamba. Eshi hatu ende hatu udu ko eeshili odo di na ondilo, ohashi tu linyengifa tu konge tete Ouhamba.

Ngaashi ashike omulumenhu womefaneko a li a hafa eshi a mona emona la holekwa, Ovakriste navo ohava kala va hafa eshi va mona oshili yOuhamba (Tala okatendo 20)

20. Metwokumwe nefaneko laJesus li na sha nemona la holekwa, ovashikuli vaye ohave linyenge ngahelipi kelombwelo laye li na sha nokukonga tete Ouhamba?

20 Jesus okwa li e na elineekelo kutya ovashikuli vaye ova li tava ka dulika kelombwelo laye li na sha nokukonga tete Ouhamba. Diladila kefaneko laye li na sha nemona la holekwa. (Lesha Mateus 13:44.) Omunailonga womepya oo a popiwa mefaneko olo ofimbo a li ta longo oilonga yaye yefiku keshe, okwe litwa emona la holekwa nokwa mona kutya oli na ongushu inene. Okudja opo okwa ninga po shike? “[Moku] li hafela okwa landifa po oinima yaye aishe.” Oshike hatu lihongo mefaneko olo? Ngeenge twa mono oshili yOuhamba nokudidilika ongushu yayo, ohatu ningi nehalo liwa omaliyambo keshe a pumbiwa opo tu kale twa pitifa komesho oinima yOuhamba. *

21, 22. Ongahelipi ovayambididi vOuhamba ovadiinini hava ulike kutya otava kongo tete Ouhamba? Yandja oshihopaenenwa.

21 Ovayambididi vOuhamba ovadiinini ohave shi ulike meendjovo nomoilonga kutya otava kongo tete Ouhamba. Ohava longifa okukalamwenyo kwavo, ounghulungu wavo nosho yo oiniwe yavo eshi tava udifa etumwalaka lOuhamba. Vahapu ova ninga nokuli omaliyambo manenenene opo va ye moilonga yefimbo li yadi. Ovaudifi aveshe ovo hava longo nehalo liwa ova mona nhumbi Jehova ha nangeke noupuna ovo hava kongo tete Ouhamba. Tala koshihopaenenwa shi na sha nefimbo lonale.

 22 Avery naLovenia Bristow ova li tava longo ve li Ovatandavelifi voileshomwa (ovakokolindjila) lwopexulilo lomido 1920 nasha kolukadi lOilongo ya Hangana yaAmerika. Lwanima, Lovenia okwa li a popya a ti: “Fye naAvery otwa li twa hafela oukokolindjila omido dihapu. Omafimbo mahapu katwa li hatu kala tu shii kutya openi hatu hange oimaliwa yokunwefa omahooli nokulanda oikulya. Ndele Jehova okwa li alushe he tu file oshisho meenghedi di lili noku lili. Naasho oshe tu kwafela tu pule komesho. Otwa kala alushe hatu mono oinima oyo twa pumbwa lela.” Lovenia okwa ti, oshikando shimwe eshi va li tava kokola ondjila moPensacola, moFlorida, oimaliwa noikulya yavo oya li tai hale okupwa po. Eshi va alukila keumbo, ova hanga eendjato mbali dinene doikulya nokambapila taka ti: “Otu mu hole, okudja keongalo lomuPensacola.” * Mokutala komido adishe odo va kala moukalele wefimbo li yadi, Lovenia okwa ti: “Jehova ine tu efa nande. Okwe tu ulikila kutya oku shii okulineekelwa lela.”

23. Ou udite ngahelipi eshi wa mona oshili yOuhamba, nowa tokola toko okuninga shike?

23 Oshoshili kutya itatu dulu okulonga shi fike pamwe moilonga yokuudifa molwaashi eenghalo detu oda yoolokafana. Ndele atusheni otu na oufembanghenda wokuudifa onghundana iwa nomutima aushe. (Kol. 3:23) Molwaashi otwa lenga neenghono oshili i na ondilo i na sha nOuhamba, ohatu ningi omaliyambo nehalo liwa opo tu dule okukufa ombinga moilonga yokuudifa ngaashi hatu dulu. Mbela owa tokola ngoo toko okukala to ningi ngaho?

24. Oshike sha tongomana osho Ouhamba wa pondola momafiku aa axuuninwa?

24 Omido efele da pita, Jesus okwa kala shili ta shilipaleke kutya eendjovo daye dopaxunganeko odo di li muMateus 24:14 oda wanifwa. Okwe shi ninga nopehe na okufininika nande oumwe. Ovashikuli vaJesus ova fiya po ounyuni oo u na oikala yokuliholamwene ndele tave liyandje nehalo liwa va kale tava udifa etumwalaka lOuhamba mounyuni aushe. Okuninga ngaho oku li oshitukulwa shedidiliko lokukala po kwaJesus meenghono dOuhamba, naasho oshi li shimwe shomoinima oyo Ouhamba wa pondola okuninga momafiku aa axuuninwa.

^ okat. 5 PaMbibeli, omume ohai longifwa okuulika kouhapu. — Gen. 27:28; Mika 5:6.

^ okat. 10 Oshishangomwa To Whom the Work Is Entrusted (Ovo ve lineekelelwa oshilonga) osha li sha yelifa sha ti: “Oilonga yokuyandja oifo yo-Golden Age oi na okulongwa eumbo neumbo nelalakano lokutandavelifa etumwalaka louhamba. . . . Konima eshi va ninga etwalemo letumwalaka olo, eumbo keshe ove na okuli fiila oshifo sho-Golden Age, kutya nee ole lishangifa li kale hali tuminwa oifo oyo ile hasho.” Oule womido konima yaasho, ovamwatate ova li va ladipikwa va kale tava pula ovaneumbo ve lishangife opo va kale hava tuminwa oifo yo-Golden Age nOshungonangelo yOshiingilisha. Okudja me 1 Februali 1940, ovaudifi ova li va ladipikwa va kale hava yandje oifo oyo kooshimwe nokudidilika kutya ova yandja ingapi.

^ okat. 16 Pefimbo olo, ovakulunhuongalo ova li hava hoololwa keongalo paudemokoli. Onghee hano, omaongalo okwa li taa dulu okwaanya okuhoolola ovalumenhu ovo va li ve li omhinge noukalele. Lwanima, ovakulunhuongalo ova ka kala hava nangekwa po metwokumwe noiteelelwa yopamishangwa, naasho otashi ka kundafanwa mEtukulwa 12.

^ okat. 20 Jesus okwa li yo a popya efaneko la yukila kwaalo, omo a popya shi na sha nomushingifi oo a li a ka konga okawe kondilo. Eshi e ka mona, okwa landifa po oinima yaye aishe opo e ke lilandele. (Mat. 13:45, 46) Omafaneko oo opavali otae tu hongo kutya ovanhu otashi dulika ve lihonge kombinga yoshili yOuhamba meenghedi da yoolokafana. Vamwe otashi dulika ve i litwe ashike, ofimbo vamwe tashi dulika ve i konge. Ndele kashi na nee mbudi kutya otwe i mona ngahelipi, otu na ehalo okuninga omaliyambo opo tu pitife komesho Ouhamba mokukalamwenyo kwetu.

^ okat. 22 Omaongalo okwa li haa ifanwa omahangano