Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Ouhamba waKalunga otau pangele!

Kolumosho: Okwoongala taku ningilwa poluhaela muLondon, shomuEngland, mo 1945; Kolulyo: Oshoongalele shefiku le likalekelwa moMalawi, muAfrika, mo 2012

 OSHITUKULWA 5

Ehongo olo hatu pewa okupitila mOuhamba—Nghee ovapangelwa vOuhamba hava deulwa

Ehongo olo hatu pewa okupitila mOuhamba—Nghee ovapangelwa vOuhamba hava deulwa

 KALA wa fa u liwete to tale omupopi e li komutune ndele to limemesha eshi mwa shakenifa omesho. Omupopi oo na kale omumwatate omunyasha womeongalo leni nosho oshikando shotete ta yandje oshipopiwa poshoongalele. Eshi to hafele okupwilikina koshipopiwa shaye, owa kuminwa onghedi omo oshiwana shaKalunga hashi deulwa. Oto dimbulukwa nawa eshi omumwatate oo a yandjele oshipopiwa shaye shotete meongalo nowa kuminwa exumokomesho olo a ninga. Okwa ninga exumokomesho meendelelo eshi a deulwa mOfikola yOkudeula Ovaudifi nosho yo mOfikola yOkudeula Ovakokolindjila. Efimbo opo la di ko, omumwatate oo nomukulukadi waye ova ile kOfikola yOvaudifi vOuhamba. Eshi tamu pandula konima yoshipopiwa shaye shitunhula, owa tala keemhunga odo di li poshoongalele nokudilonga vali kehongo olo hatu pewa tu li oshiwana shaKalunga.

Ombibeli oya xunganeka shi na sha nefimbo olo eshi oshiwana shaKalunga tashi ka kala sha “longwa kOmwene.” (Jes. 54:13) Paife otu li pefimbo olo. Kunena ohatu hongwa okupitila moishangomwa, pokwoongala, poyoongalele nosho yo okupitila meefikola di lili noku lili odo da unganekwa kehangano laJehova nelalakano loku tu kwafela tu dule okuwanifa po oinakuwanifwa yokondadalunde mehangano laJehova. Moshitukulwa eshi, ohatu ka tala nghee ehongo la tya ngaho tali yandje oumbangi wa kola kutya Ouhamba waKalunga otau pangele shili.

MOSHITUKULWA ESHI

ETUKULWA 16

Okwoongala pamwe nelalakano lokulongela Kalunga

Ongahelipi hatu dulu okumona ouwa pauyadi pokwoongala ku na sha nokulongela Jehova?

ETUKULWA 17

Nghee ovakalele vOuhamba hava deulwa

Eefikola dehangano oda kwafela ngahelipi ovakalele vOuhamba va wanife po nawa oinakuwanifwa yavo?