Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

“Ohole ohai tungu”

“Ohole ohai tungu”

1 OVAKORINTO 8:1

 ONGULA

 • 9:30 Omusika

 • 9:40 Eimbilo 90 neilikano

 • 9:50 “Eshiivo ohali dulu okuningifa omunhu e linenepeke, ndele ohole ohai tungu”

 • 10:05 Oipopiwa ya pambafana: Ova tunga vamwe

  • Barnabas

  • Paulus

  • Dorkas

 • 11:05 Eimbilo 79 nomashiivifo

 • 11:15 Ninga shihapu shihe fi ashike okuudifa ongundana iwa moukalele

 • 11:30 Eliyapulo neninginifo

 • 12:00 Eimbilo 52

 OMUTENYA

 • 1:10 Omusika

 • 1:20 Eimbilo 107 neilikano

 • 1:30 Oshipopiwa shopaMbiibeli shomoipafi: Ohole yashili ohai xumifa ngahelipi komesho oshili?

 • 2:00 Ekwatelokumwe lOshungonangelo

 • 2:30 Eimbilo 101 nomashiivifo

 • 2:40 Oipopiwa ya pambafana: Yambidida ekulo leongalo

  • Kala u hole oshili yOmbiibeli

  • Yambidida ounongo wOipango yaKalunga

  • Tunga Ovakriste vakweni

 • 3:40 “Keshe osho tamu ningi, shi ningeni pahole”

 • 4:15 Eimbilo 105 neilikano