Elandulafano loshoongalele shoshikandjo shomo 2019-2020 — Tapa ka kala omukalelipo woshitaimbelewa

Tala elandulafano loshoongalele shoshikandjo, otapa ka yandjwa oipopiwa komukalelipo woshitaimbelewa. Oshipalanyole shoshoongalele osho ‘Hola Jehova nomutima woye aushe.’

Hola Jehova nomutima woye aushe

Elandulafano loshoongalele otashi ke tu kwafela tu pameke ohole yetu yokuhola Jehova notashi ke tu linyengifa tuha kale nohole yokuliholamwene.

Pwilikina komanyamukulo omapulo aa

Omapulo oo otaa ka nyamukulwa poshoongalele.