Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Pwilikina komanyamukulo omapulo aa

Pwilikina komanyamukulo omapulo aa
  1. Omolwashike hatu dulu okupula Jehova nelineekelo e tu pe ouladi? (Eps. 138:⁠3)

  2. Ongahelipi hatu dulu okukala ovaladi ngaashi ovapiya vaKalunga ovadiinini vonale? (Oil. 4:⁠31)

  3. Ongahelipi ohatu dulu okukala tu na ouladi moukalele? (1 Tes. 2:⁠2)

  4. Oshike tashi dulu oku tu kwafela tu kale ovaladi ngeenge hatu fininikwa? (1 Pet. 2:​21-⁠23)

  5. Ohatu ka pewa ondjabi yashike omolwouladi wetu wopaKriste? (Heb. 10:⁠35)