Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 ETUKULWA 45

Ouhamba waIsrael tau tukulwa

Ouhamba waIsrael tau tukulwa

MuIsrael omwa li ombili eshi Salomo a li ta longele Jehova noudiinini. Ashike Salomo okwa ka hombola ovakainhu vahapu vokoilongo imwe, novakulukadi ovo ova li hava longele oikalunga. Mokweendelako kwefimbo, oikala yaSalomo oya li ya lunduluka kanini nakanini ndele naye ta hovele okulongela oikalunga. Jehova okwa li a handuka. Okwa lombwela Salomo a ti: ‘Israel otashi kufwa mo mepata leni ndele tashi tukulwa moitukulwa ivali. Oshitukulwa eshi sha kula ohandi ke shi yandja kuumwe womovapiya voye, omanga epata leni otali ka pangela ashike oshitukulwa eshi shinini.’

Jehova okwa li a ulika etokolo laye monghedi imwe vali. Omupiya waSalomo umwe, Jerobeam, okwa li molweendo ndele ta shakene nomuprofeti Ahia. Ahia okwa pombola oshikutu shaye moitukulwa 12, ndele ta lombwele Jerobeam ta ti: ‘Jehova ota ka kufa Israel ouhamba mepata laSalomo noku u tukula moitukulwa ivali. Kufa oitukulwa ei omulongo molwaashi oto ka ninga ohamba yomapata omulongo.’ Eshi ohamba Salomo ye shi uda, oya li ya hala okudipaa Jerobeam, nomolwaasho Jerobeam okwa li a ya onhapo kuEgipti. Konima yefimbo Salomo okwa ka fya, nomona waye Rehabeam okwa li a ninga ohamba. Opo nee Jerobeam okwa li e wete kutya inashi nyika oshiponga okushuna kuIsrael.

 Ovakulunhu vomuIsrael ova li va lombwela Rehabeam tava ti: ‘Ngeenge owa kala ho ungaunga nawa novanhu, otava ka kala ovadiinini kwoove.’ Ashike ookaume kaRehabeam ovanyasha ova ti: ‘Owa pumbwa okukala u na onyanya novanhu. Va longifa yo oilonga idjuu neenghono.’ Rehabeam okwa li a shikula omayele ookaume kaye ovanyasha. Okwa li e na onyanya novanhu kava li va hala okudulika. Ovanhu ova li va ninga Jerobeam ohamba yomapata omulongo, oo a li haa ifanwa ouhamba waIsrael. Omapata makwao avali okwa li haa ifanwa ouhamba waJuda, nokwa kala omadiinini kuRehabeam. Kungaho, omapata 12 aIsrael okwa li a tukulwa.

Jerobeam ka li a hala ovanhu vaye va ka longele Jehova kuJerusalem, oko kwa li ku na ouhamba waRehabeam. Mbela ou shii kutya omolwashike? Jerobeam okwa li a tila kutya ovanhu otava ka ya kuRehabeam noku mu yambidida. Onghee hano, okwa li a ninga oihongwafano ivali yeenhana ndele ta lombwele ovanhu ta ti: ‘KuJerusalem okokule unene, otamu dulu okwiilikana mu li omu.’ Opo nee ovanhu ova li va tameka okulongela oihongwafano yeenhana ndele tava dimbwa vali Jehova.

“Inamu humbata ondjoko imwe pamwe naava ve he neitavelo. Osheshi ouyuki ou noukumwe washike nouhenouyuki? . . . Ile omwiitaveli e noshitukulwa shashike naau e he fi omwiitaveli?” — 2 Ovakorinto 6:14, 15