Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 ETUKULWA 19

Omahandukilo otete atatu

Omahandukilo otete atatu

Ovaisrael ova li va fininikwa va longe noudiinini ngaashi ovapika. Jehova okwa li a tuma Moses naAron kuFarao netumwalaka eli: ‘Lekela oshiwana shange, opo shi ka longele nge mombuwa.’ Farao okwa li a nyamukula ta popi nodino ta ti: ‘Nghi na ko nasha naasho Jehova ta ti, itandi efa Ovaisrael va ye.’ Okudja opo, Farao okwa li e va fininika neenghono opo va longe noudiinini. Jehova okwa li a honga Farao oshilihongomwa. Mbela ou shii kutya Jehova okwa li a ninga po shike? Okwa li a eta Omahandukilo Omulongo muEgipti. Jehova okwa li a lombwela Moses ta ti: ‘Farao ita pwilikine kwaame. Ongula, ota ka kala pomunghulo womulonga waNil. Inda ko kuye noku mu lombwela kutya molwaashi i na efa oshiwana shange, omeva aeshe momulonga waNil otaa ka shituka ohonde.’ Moses okwa li a dulika nokwa ya kuFarao. Farao okwa li a tala Aron eshi ta denge omulonga waNil nodibo, nomeva okwa li a shituka ohonde. Omulonga owa li wa tameka okunyika, eeshi oda li da fila mo nokapa li omeva mayela okunwa momulonga waNil. Pomhito oyo, natango Farao ka li a efa Ovaisrael va ye.

 Konima yomafiku aheyali lwaapo, Jehova okwa li vali a tuma Moses a shune kuFarao e ke mu lombwele kutya: ‘Ngeenge i no lekela oshiwana shange, Egipti otashi ka yada omafuma.’ Aron okwa li a yelula odibo yaye, ndele omafuma taa tameke okulihanena keshe pamwe. Ovanhu ova li va hanga omafuma momaumbo avo, meenduda dokunangala nosho yo moiyaxa. Omafuma okwa li e lihanena keshe pamwe. Farao okwa li a pula Moses a indile opo Jehova a xulife po ehandukilo olo noku udaneka kutya ota ka mangulula Ovaisrael. Opo nee Jehova okwa li a xulifa po ehandukilo olo, nOvaegipti ova li va ongela eenduba domafuma oo a li a fya, noshilongo ashishe osha li tashi nyika. Ashike natango Farao pomhito opo ka li a efa oshiwana shi ye.

Opo nee Jehova okwa li a lombwela vali Moses a ti: ‘Aron na denge odibo yaye pedu, nondwi otai ka shituka eemwe.’ Okudja opo, opa li eemwe keshe pamwe. Opo nee, ovapiya vaFarao vamwe ova li ve mu lombwela tava ti: ‘Eemwe edi oda dja kuKalunga.’ Ndele nande ongaho, Farao ka li a efa Ovaisrael va ye.

“Onda hala va koneke paife eke lange neenghono dange, ndele tava ka shiiva kutya, edina lange olo [Jehova NW].” — Jeremia 16:21