Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 ETUKULWA 97

Kornelius ta tililwa omhepo iyapuki

Kornelius ta tililwa omhepo iyapuki

MuKesarea omwa li omukulunhu wetangakwaita wedina Kornelius. Nonande ka li Omujuda, okwa li a fimanekwa kOvajuda. Okwa li ha kwafele nehalo liwa eehepele. Kornelius okwa li a itavela Jehova nokwa li ha ilikana kuye alushe. Efiku limwe, omweengeli okwa li e lihololela Kornelius ndele ta ti: ‘Kalunga okwa uda omailikano oye. Paife tuma ovalumenhu kuJoppe, oko ku na Petrus, noku mu pula e uye kwoove.’ Diva, Kornelius okwa li a tuma ovalumenhu vatatu kuJoppe, osho sha li sha ama kolukadi eekilometa 50 lwaapo.

Fimbo Petrus a li muJoppe, okwa li a mona emoniko. Okwa mona oinamwenyo oyo ya li ya kelelwa okuliwa, nokwa uda ondaka tai mu lombwele a lye oinamwenyo oyo. Petrus okwa li e shi anya a ti: ‘Ame inandi lya nale oinamwenyo inai koshoka monghalamwenyo yange.’ Opo nee ondaka oya li ye mu lombwela ya ti: ‘Ino ula oinamwenyo oyo inai koshoka. Kalunga okwe i koshola.’ Petrus okwa li yo a lombwelwa kutya: ‘Pomuvelo weumbo ope na ovalumenhu vatatu. Inda pamwe navo.’ Petrus okwa ya pomuvelo ndele ta pula ovalumenhu kutya otava kongo shike. Ove mu nyamukula va ti: ‘Otwa tumwa kuKornelius, omukulunhu wetangakwaita laRoma. Okwa ti inda  keumbo laye kuKesarea.’ Petrus okwa li a pula ovalumenhu ovo va nangale meumbo laye oufiku umwe. Efiku la landula ko, okwa ya pamwe navo kuKesarea nosho yo ovamwaxe vamwe va dja kuJoppe.

Eshi Kornelius a mona Petrus, okwa twa eengolo. Ashike Petrus okwa ti: ‘Fikama! Ame onde ku fa ashike. Kalunga okwa lombwela nge ndi uye keumbo loye, nonande Ovajuda ihava ende momaumbo ovanhu ovo vehe fi Ovajuda. Alikana lombwele nge kutya owa ifanena nge shike.’

Kornelius okwa lombwela Petrus a ti: ‘Omafiku anhe a pita, onda li handi ilikana kuKalunga, ndele handi lombwelwa komweengeli kutya nandi ku ifane u uye. Alikana tu honga eendjovo daJehova.’ Petrus okwa ti: ‘Onda shiiva kutya Kalunga ke na okatongo. Oha tambula ko keshe oo a hala oku mu longela.’ Petrus okwe va honga oinima ihapu kombinga yaJesus. Opo nee omhepo iyapuki oye uya muKornelius nomovanhu aveshe ovo va li pamwe naye, naaveshe ova li va ninginifwa.

“Moshiwana keshe, keshe ou he mu tila ndele ta diinine ouyuki, ote mu wapalele.” — Oilonga 10:35