Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 ETUKULWA 83

Jesus ta palula ovanhu omayovi

Jesus ta palula ovanhu omayovi

Diva konima yOpaasa yomo 32 O.P., ovayapostoli ova li va aluka molweendo lokuudifa. Ova li va loloka, nomolwaasho Jesus okwa li a ya navo nowato kuBetsaida, oko va li tava dulu oku ka fuda po. Ashike eshi owato ya fika pomunghulofuta, Jesus okwa li a mona kutya ovanhu omayovi ove va shikula. Nonande Jesus okwa li a hala okukala oye aeke novayapostoli vaye, okwa li a tambula ko ovanhu ovo nombili. Okwa li a velula ovanaudu nokwa hovela oku va honga. Okwa kala te va hongo efiku alishe kombinga yOuhamba waKalunga. Ovayapostoli vaye ova li ve uya kuye komatango ndele tava ti: ‘Ovanhu ova fya ondjala. Va lekela opo va dule oku ke likongela oikulya.’

Jesus okwa ti: ‘Inava pumbwa okuya. Va peni oikulya.’ Ovayapostoli ove mu pula tava ti: ‘Owa hala tu ye tu ke va landele omingome?’ Filippus, umwe womovayapostoli, okwa ti: ‘Nokuli nonande ngeno otwa li tu na oimaliwa ihapu, itatu dulu okulanda omingome da wana eemhunga dovanhu ovo.’

Jesus okwe va pula a ti: ‘Otu na oikulya i fike peni?’ Andreas okwa ti: ‘Otu na omingome nhano neeshi mbali dinini. Itadi wana nandenande.’ Jesus okwa ti: ‘Eteni omingome neeshi kwaame.’ Okwa lombwela ovanhu va kale omutumba pomwiidi ve litukaula meengudu do-50 nosho yo de-100. Jesus okwa kufa omingome neeshi, ndele ta tale keulu nokwiilikana. Opo nee okwa yandja oikulya kovayapostoli, ndele tave i tukulile ovanhu. Ovalumenhu 5 000 nosho yo ovakainhu nounona aveshe ova lya ndele tava kuta. Konima yaasho, ovayapostoli ova ongela oikulya oyo ya xupa po, opo iha hepe. Ova li va ongela  oimbale 12 i yadi. Kasha li tuu oshikumwifilonga shikumwifi, hasho mbela?

Ovanhu ova li va kumwa neenghono, nomolwaasho ova li va hala okuninga Jesus ohamba yavo. Ashike Jesus okwa li e shii kutya kasha li natango efimbo laJehova loku mu ninga ohamba. Onghee hano, okwa li a lekela ovanhu va ye komaumbo ndele ta lombwele ovayapostoli vaye va ye kombinga ikwao yEfuta laGalilea. Ova ya mowato yavo, na Jesus okwa li a ya komhunda oye aeke. Omolwashike mbela? Omolwaashi okwa li a hala okumona efimbo a ilikane kuXe. Kashi na nee mbudi kutya Jesus okwa li e lipyakidila shi fike peni, okwa li alushe ha kongo efimbo lokwiilikana.

“Inamu lilongela eendja edi tadi xulu po, ndelenee eendja edi tadi kala fiyo okomwenyo waalushe, odedi Omona wOmunhu te di mu pe.” — Johannes 6:27