Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 ETUKULWA 71

Jehova okwa li a amena Jesus

Jehova okwa li a amena Jesus

Koshilongo shi li koushilo waIsrael okwa li ovanhu ovo va itavela kutya eenyofi otadi dulu oku va wilika. Oufiku umwe, ovalumenhu vamwe va dja koushilo ova li va mona oshinima tashi monika sha fa onyofi ya twa tai ende ndele tave i shi kula. Onyofi oya li ye va wilika fiyo okuJerusalem. Ovalumenhu ovo ova li va hovela okupula ovanhu tava ti: ‘Okaana oko taka ka ninga ohamba yOvajuda oke li peni? Otwe ya oku ka twila eengolo.’

Eshi ohamba yaJerusalem, Herodes, ya uda kombinga yohamba ipe, okwa li te lipula nasho neenghono. Opo nee okwa pula ovapristeri ovakulunhu ta ti: ‘Ohamba oya li i na okudalelwa peni?’ Ove mu lombwela va ti: ‘Ovaprofeti ova ti otai ka dalelwa muBetlehem.’ Okudja opo Herodes okwa ifana ovalumenhu vokoushilo ndele ta ti: ‘Indeni kuBetlehem mu ka konge okaana oko. Ndele tamu aluka mu uye mu lombwele nge kutya oke li peni. Naame onda hala oku ka twila eengolo.’ Ashike oyo oya li oipupulu yongaho.

Opo nee onyofi oya hovela vali okweenda, novalumenhu ove i landula fiyo okuBetlehem. Onyofi oya li ya kanghama kombada yeumbo limwe ndele ovalumenhu tava i meumbo omo. Ova hanga mo Jesus naina yaye Maria. Ova twila okaana eengolo ndele tave ka pe omaano oshingoli, oidimba nomaadi edimba liwa. Mbela ovalumenhu ovo ova li ngoo va tumwa shili kuJehova? Ahowe.

Oufiku oo tuu oo, Jehova okwa lombwela Josef mondjodi ta ti: ‘Herodes okwa hala okudipaa Jesus. Kufa omukulukadi woye nokaana ndele tamu i onhapo kuEgipti. Kaleni oko fiyo handi mu lombwele mu aluke.’ Meendelelo, Josef ova ya noukwaneumbo waye kuEgipti.

Jehova okwa li a lombwela ovalumenhu vokoushilo vaha shune vali kuHerodes. Eshi Herodes a didilika kutya itava aluka vali, okwa li a handuka neenghono. Molwaashi ka li a dula okumona Jesus, okwa li a ninga elongekido opo ounona voumati aveshe muBetlehem vepupi laJesus va dipawe. Ashike Jesus okwa li a amenwa kokule kuEgipti.

 Konima yefimbo, Herodes okwa ka fya. Jehova okwa lombwela Josef ta ti: ‘Paife otamu dulu okushuna.’ Josef, Maria naJesus ova shuna kuIsrael ndele tava ningi eumbo lavo moshilando shaNasaret.

‘Osho yo ondjovo yange tai di mokanya kange, otai longo osho sha wapalela nge, ndele tai wanifa eshi nde i tumina.’ — Jesaja 55:11