Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Ombibeli otai hongo lela shike?

 ETUKULWA 8

Ouhamba waKalunga oshike?

Ouhamba waKalunga oshike?
  • Ombibeli otai tu lombwele shike shi na sha nOuhamba waKalunga?

  • Ouhamba waKalunga otau ka ninga shike?

  • Onaini Ouhamba tau ka ningifa ehalo laKalunga li wanifwe kombada yedu?

1. Eilikano la shiivika nawa lilipi hatu ka konakona paife?

OVANHU omamiliyona mounyuni aushe ove shii nawa eilikano olo vahapu have li ifana Tate yEtu ile Eindilo lOmwene. Omautumbulilo oo otaa ulike keilikano olo la shiivika nawa, la yandjwa li li oshihopaenenwa kuJesus Kristus mwene. Oli li eilikano tali ti sha neenghono, nokukonakona omaindilo alo atatu opehovelo otaku ke ku kwafela u lihonge shihapu shi na sha naasho Ombibeli tai hongo lela.

2. Oinima itatu ilipi Jesus a honga ovahongwa vaye va ilikane shi na sha nayo?

2 Pehovelo loshihopaenenwa sheilikano olo, Jesus okwa honga ovapwilikini vaye a ti: “Mu nokwiilikana ngaha: Tate yetu ou u li meulu! Edina loye nali yapulwe; ouhamba woye nau uye; ehalo loye nali wanifwe kombada yedu yo ngaashi meulu.” (Mateus 6:9-13) Oshike shikonekwedi shi na sha nomaindilo oo atatu?

3. Oshike twa pumbwa okushiiva shi na sha nOuhamba waKalunga?

3 Otwe lihonga nale shihapu shi na sha nedina laKalunga, Jehova. Notwa kundafana yo kanini shi na sha nehalo laKalunga — osho a ningila nale ovanhu nosho yo osho te ke va ningila natango. Ndele Jesus okwa li ta ulike kushike eshi e tu lombwela tu ilikane kutya: “Ouhamba woye nau uye”? Ouhamba waKalunga oshike? Okuuya kwao otaku ka yapulifa ngahelipi  edina laKalunga ile oku li ninga liyapuki? Mbela okuuya kwOuhamba okwa pambafana ngahelipi nokuwanifwa kwehalo laKalunga?

OUHAMBA WAKALUNGA OSHIKE?

4. Ouhamba waKalunga oshike, nolyelye Ohamba yao?

4 Ouhamba waKalunga oo epangelo olo la dikwa po kuJehova Kalunga, olo li na Ohamba ya tulwa po kuYe. Olyelye Ohamba yOuhamba waKalunga? OJesus Kristus. Jesus e li Ohamba, oku dule ovapangeli aveshe vopanhu nota ifanwa “Ohamba yeehamba adishe nOmwene woovene.” (1 Timoteus 6:15) Oku na eenghono okulonga oilonga iwaelela i dule yomupangeli keshe wopanhu, nokuli nomupangeli oo muwaelela mokati kavo.

5. Ouhamba waKalunga otau ka pangela okudja peni, nokombada yashike?

5 Ouhamba waKalunga otau ka pangela okudja peni? Mbela Jesus oku li peni? Oto dimbuluka nawa eshi we lihonga kutya okwa li a dipaelwa komuti womahepeko, ndele konima yefimbo okwa nyumunwa. Okafimbo kaxupi konima yaasho, okwa londa a ya keulu. (Oilonga 2:33) Hano Ouhamba waKalunga ou li meulu. Omolwaasho Ombibeli tai u ifana ‘ouhamba womeulu.’ (2 Timoteus 4:18) Nonande Ouhamba waKalunga ou li meulu, otau ka pangela kombada yedu alishe. — Ehololo 11:15.

6, 7. Omolwashike Jesus e li Ohamba ya denga mbada?

6 Omolwashike Jesus e li Ohamba ya denga mbada? Etomheno limwe ololo kutya ita ka fya vali nandenande. Mokuyelekanifa Jesus neehamba dopanhu, Ombibeli otai mu popi kutya oye “ou aeke ita fi noha kala mouyelelelela omu itamu shiiva okwiiwa.” (1 Timoteus 6:16) Osho osha hala okutya oinima iwa aishe oyo Jesus ta ningi otai ka kalelela. Ota ka longa oinima ikumwifa noiwa.

7 Konakona exunganeko eli lOmbibeli li na sha naJesus tali ti: “[Omhepo] otai ka kala nokutulumukwa kombada yaye, Omhepo yeendunge noyounongo, Omhepo yomayele  noyeenghono, Omhepo yeshiivo noyokutila Omwene. Ndele Oye oku nohokwe yokutila Omwene; ndele ita tokola ngaashi omesho taa tale noita yukifa ngaashi omatwi aye taa udu; ndelenee eehepele ote di tokola pauyuki, novananheni vomoshilongo ote va yukifile ouyuki.” (Jesaja 11:2-4) Eendjovo odo oda ulika kutya Jesus ota ka kala Ohamba iyuki noi na olukeno, eshi ta ka pangela ovanhu kombada yedu. Mbela owa hala okupangelwa komupangeli a tya ngaho?

8. Oolyelye tava ka pangela pamwe naJesus?

8 Oushili umwe u na sha nOuhamba waKalunga oyoo kutya: Jesus ita ka pangela oye aeke. Ota ka kala e na ovo ta ka pangela pamwe navo. Pashihopaenenwa, omuyapostoli Paulus okwa lombwela Timoteus a ti: “Ngenge hatu lididimike, ohatu ka kaleni nokupangela yo pamwe naye.” (2 Timoteus 2:12) Heeno, Paulus, Timoteus nosho yo ovadiinini vakwao ovo va hoololwa kuKalunga, otava ka pangela pamwe naJesus mOuhamba womeulu. Ovanhu vangapi tava ka kala ve na oufembanghenda oo?

9. Ovanhu vangapi tava ka pangela pamwe naJesus, nonaini Kalunga a hovela oku va hoolola?

9 Ngaashi sha tongwa mEtukulwa eti-7 lembo eli, omuyapostoli Johannes okwa li a pewa emoniko omo a mona “Odjona [Jesus Kristus] ya kala ofika komhunda yaSion [ondodo yaye yomeulu yopauhamba] pamwe nomayovi efele nomilongo nhe nanhe ava va shangelwa edina layo nedina laXe moipala yavo.” Oolyelye ve li 144 000? Johannes okwe tu lombwela a ti: “Ovo ava hava shikula Odjona keshe apa tai i. Ovo va kulilwa movanhu, va ninga votete vaKalunga novOdjona.” (Ehololo 14:1, 4) Heeno, ovo ovashikuli vaJesus Kristus ovadiinini va hoololwa nelalakano loku ka pangela meulu pamwe naye. Ngeenge va nyumuninwa omwenyo womeulu okudja mefyo, “[otava] ka kala nokupangela [ombada, NW] yedu” pamwe naJesus. (Ehololo 5:10) Okudja pefimbo lovayapostoli, Kalunga okwa kala ta hoolola Ovakriste ovadiinini opo va wanife po omuvalu 144 000.

10. Omolwashike shi li elongekido lopahole eshi Jesus nosho yo 144 000 tava ka pangela ovanhu?

 10 Elongekido olo opo ovanhu va pangelwe kuJesus nosho yo ko 144 000 oli li oshinima shopahole. Shotete, Jesus oku shii kutya okukala omunhu kombada yedu nokumona oixuna okwa tya ngahelipi. Paulus okwa ti kutya Jesus “haye ou e he uditile oungone wetu olukeno, ndelenee oye ou a shindwa moinima aishe ngaashi fye, ndelenee ke netimba.” (Ovaheberi 4:15; 5:8) Ovapangeli pamwe naye navo ova mona oixuna nove lididimika ve li ovanhu kombada yedu. Kakele kaasho, ova kondja nokuhawanenena nove lididimikila omikifi domaludi aeshe. Doshili, otava ka kala ve udite ko omaudjuu oo haa shakenekwa kovanhu!

OUHAMBA WAKALUNGA OTAU KA NINGA SHIKE?

11. Omolwashike Jesus a popya kutya ovahongwa vaye ove na okwiilikana opo ehalo laKalunga li wanifwe meulu?

11 Eshi Jesus a popya kutya ovahongwa ove na okwiilikana Ouhamba waKalunga u uye, okwa ti yo kutya ove na okwiilikana opo ehalo laKalunga li wanifwe “kombada yedu yo ngaashi meulu.” Kalunga oku li meulu, nehalo laye ola kala alushe tali wanifwa meulu kovaengeli ovadiinini. Ndelenee mEtukulwa eti-3 lembo eli, otwe lihonga kutya omweengeli umwe omunawii okwa efa po okulonga ehalo laKalunga ndele ta ningifa Adam naEva va nyone. MEtukulwa eti-10, ohatu ke lihonga shihapu shi na sha naasho Ombibeli tai hongo kombinga yomweengeli oo mwii, oo ha ifanwa Satana Ondiaboli. Satana noishitwa ikwao yopamhepo oyo ya hoolola oku mu landula — hai ifanwa eendemoni — ova li va efuwa va kale meulu oule wokafimbo. Hano haaveshe va li tava longo ehalo laKalunga meulu. Osho osha li sha lunduluka eshi Ouhamba waKalunga wa hovela okupangela. Ohamba oyo ya nangekwa po, Jesus Kristus, oya li ya lwifa Satana. — Ehololo 12:7-9.

12. Oiningwanima ivali ya fimana ilipi ya hokololwa mEhololo 12:10?

12 Eendjovo dopaxunganeko edi tadi landula apa oda hokolola osho sha ningwa po, tadi ti: “Onda uda ondaka inene  meulu ya tya: Paife exupifo neenghono nouhamba owa ninga waKalunga ketu, nepangelo olaKristus waye, osheshi omuhokololifi wovamwatate vetu [Satana] okwa ekelwashi, ou okwa li he va hokololifa koshipala shaKalunga omutenya noufiku.” (Ehololo 12:10) Mbela owa didilika oiningwanima ivali ya fimanenena oyo ya hokololwa movelishe oyo yOmbibeli? Shotete, Ouhamba waKalunga owa hovela okupangela u li meke laJesus Kristus. Oshitivali, Satana okwa umbwa mo meulu, a umbilwa kombada yedu.

13. Oshike sha li oshidjemo shookumbwa mo kwaSatana meulu?

13 Oshike sha li oidjemo yoiningwanima oyo ivali? Shi na sha naasho sha ningwa po meulu, ohatu lesha taku ti: “Onghee hano nyakukweni, onye omaulu, naava mwa kala muo!” (Ehololo 12:12) Heeno, ovaengeli ovadiinini meulu ova hafa molwaashi keshe umwe meulu omudiinini kuJehova Kalunga, molwaashi Satana neendemoni daye kave mo vali. Omu na ombili noukumwe filufilu. Ehalo laKalunga paife otali wanifwa meulu.

Okuumbwa mo meulu kwaSatana neendemoni daye okwa etifa omaupyakadi kombada yedu. Omaupyakadi a tya ngaho otaa ka xula po mafiku

14. Oshike sha ningwa po eshi Satana a umbilwa kombada yedu?

14 Ndele ongahelipi shi na sha nedu? Ombibeli otai ti: “Woo, edu nefuta, osheshi ondiaboli ya kulukila kunye nehandu linene, osheshi i shi shii i nokafimbo kaxupi kongaho.” (Ehololo 12:12) Satana okwa handuka eshi a umbwa mo meulu nosho yo eshi e na ko ashike okafimbo kaxupi. Omolwehandu laye, ota etifa omaudjuu ile ‘eewoo’ kombada yedu. Ohatu ke lihonga shihapu shi na sha ‘neewoo’ odo metukulwa tali landula. Ndele tu na aishe oyo momadiladilo, ohatu dulu okupula kutya: Ongahelipi Ouhamba tau dulu okuningifa ehalo laKalunga li wanifwe kombada yedu?

15. Ehalo laKalunga li na sha nedu olilipi?

15 Dimbuluka ehalo laKalunga li na sha nedu. Owe shi lihonga mEtukulwa eti-3. MuEden, Kalunga okwa li a ulika kutya okwa li a hala edu eli li kale oparadisa iyadi ovanhu ovayuki ihava fi. Satana okwa ningifa Adam naEva va nyone, naasho osho sha imba ehalo laKalunga li na sha nedu li wanifwe diva,  ndele inali shi lundulula. Jehova okwa lalakanena natango kutya “ovayuki, vo otava ka fyuulula [edu, OB-1986], ndee tava kala mo alushe.” (Epsalme 37:29) Ouhamba waKalunga otau ke shi wanifa. Omonghedi ilipi mbela?

16, 17. Daniel 2:44 ote tu lombwele shike shi na sha nOuhamba waKalunga?

16 Konakona exunganeko olo tali hangwa muDaniel 2:44. Otali lesha taku ti: “Pomafiku eehamba dinya Kalunga ou komeulu ota ka dika ouhamba itau ka teka po fiyo alushe, nepangelo lawo itali ka yandjwa koshiwana shimwe. Ndele owo otau ka nyanyaula notau ka teyaula omauhamba aeshe noku a xulifa po, ndelenee owo vene tau ka kala fiyo alushe.” Ovelishe oyo otai tu lombwele shike shi na sha nOuhamba waKalunga?

17 Shotete, otai tu lombwele kutya Ouhamba waKalunga owa li tau ka dikwa po meulu “pomafiku eehamba dinya” ile fimbo omauhamba amwe e li po natango. Oshitivali, otai tu lombwele kutya Ouhamba otau ka kala fiyo alushe. Itau ka findwa noitau ka pingenwa po kepangelo limwe li lili. Oshititatu, otu wete kutya otapa ka kala oita pokati kOuhamba waKalunga nomauhamba ounyuni ou. Ouhamba waKalunga otau ka findana. Hauxuuninwa, oo auke tau ka kala tau pangele ovanhu. Opo nee ovanhu otava ka hafela epangelo la denga mbada olo inava shiiva nande onale.

18. Oita yaxuuninwa oyo tai ka luwa pokati kOuhamba waKalunga nomapangelo ounyuni ou ohai ifanwa shike?

18 Ombibeli otai popi shihapu shi na sha noita oyo yaxuuninwa pokati kOuhamba waKalunga nomapangelo ounyuni ou. Pashihopaenenwa, otai hongo kutya eshi exulilo tali ehene popepi, eemhepo dowii otadi ka tandavelifa oipupulu opo di pukife ‘eehamba dounyuni aushe.’ Onelalakano lashike mbela? ‘Okushivila eehamba odo oita mefiku linene laKalunga omunamapangelo aeshe.’ Eehamba dounyuni otadi ka ongelwa “ponhele hai ifanwa mOshiheberi Harmagedon.” (Ehololo 16:14, 16) Osha yela okudja meevelishe odo mbali kutya, olwoodi laxuuninwa olo tali ka luwa pokati komapangelo  opanhu nOuhamba waKalunga otali ifanwa oita yaHarmagedon.

19, 20. Oshike sha imba ehalo laKalunga li wanifwe kombada yedu paife?

19 Ouhamba waKalunga otau ka wanifa po shike okupitila moita yaHarmagedon? Diladila natango shi na sha nehalo laKalunga li na sha nedu. Jehova Kalunga okwa lalakanena opo edu li yadifwe ovanhu ovayuki nova wanenena tave mu longele mOparadisa. Oshike sha imba osho shi ningwe paife? Shotete, otu li ovalunde nohatu vele nokufya. Ndele otwe lihonga mEtukulwa eti-5 kutya Jesus okwa fya omolwetu opo tu dule okukala nomwenyo fiyo alushe. Otashi dulika to dimbuluka eendjovo odo da shangwa mEvangeli laJohannes, tadi ti: “Osho Kalunga a kala e hole ounyuni, Oye a yandja Omona waye Ewifa, opo keshe ou te mu itavele a ha kane, ndelenee a kale e nomwenyo waalushe.” — Johannes 3:16.

20 Oupyakadi umwe vali oyoo kutya ovanhu vahapu ohava longo oilonga ii. Ohava popi oipupulu, ohava kengelele nohava haele. Inava hala okulonga ehalo laKalunga. Ovanhu ovo hava longo oilonga ii otava ka hanaunwa po pefimbo loita yaKalunga yaHarmagedon. (Epsalme 37:10) Ndele etomheno limwe vali kutya omolwashike ehalo laKalunga itali wanifwa kombada yedu ololo kutya omapangelo ihaa ladipike ovanhu ve shi ninge. Omapangelo mahapu okwa kala a nghundipala, omakwanyanya noku na enyonauko. Ombibeli otai popi sha yukilila tai ti: “Omunhu ta pangelele omukwao omupya.” — Omuudifi 8:9.

21. Ouhamba otau ka ningifa ngahelipi ehalo laKalunga li wanifwe kombada yedu?

21 Konima yoita yaHarmagedon, ovanhu otava ka kala ashike koshi yepangelo limwe, Ouhamba waKalunga. Ouhamba oo otau ka wanifa po ehalo laKalunga notau ka etela ovanhu omanangeko noupuna makumwifi. Pashihopaenenwa, otau ka kufa po Satana neendemoni daye. (Ehololo 20:1-3) Eenghono deyambo laJesus otadi ka tulwa moilonga opo ovanhu ovadiinini va ha kale vali tava ehama nokufya. Ponhele yaasho,  koshi yepangelo lOuhamba otava ka dula okukala fiyo alushe. (Ehololo 22:1-3) Edu otali ka ningwa oparadisa. Kungaha, Ouhamba otau ka ningifa ehalo laKalunga li wanifwe kombada yedu notau ka yapulifa edina laYe. Osho otashi ti shike? Otashi ti kutya xuuninwa, koshi yOuhamba waKalunga, keshe umwe oo ta ka kala nomwenyo ota ka fimaneka edina laYe.

OUHAMBA WAKALUNGA OTAU KA KATUKA ONGHATU NAINI?

22. Otu shi shii ngahelipi kutya Ouhamba waKalunga kawa li we uya eshi Jesus a li kombada yedu ile diva eshi a nyumunwa?

22 Eshi Jesus a li a lombwela ovashikuli vaye va ilikane kutya “ouhamba woye nau uye,” osha li sha yela kutya Ouhamba kawa li we uya pefimbo olo. Mbela owe ke uya eshi Jesus a londa keulu? Ahowe, molwaashi Petrus naPaulus ova popya kutya konima eshi Jesus a nyumunwa, exunganeko olo li li mEpsalme 110:1 ola li le mu wanifilwa, tali ti: “[Jehova, NW] okwa tya kOmwene wange, ta ti: Kala omutumba kolulyo lange, fiyo handi ningi ovatondi voye [oshilyatelo] shokeemhadi doye.” (Oilonga 2:32-35; Ovaheberi 10:12, 13) Opa li pe na okupita efimbo.

Koshi yepangelo lOuhamba, ehalo laKalunga otali ka wanifwa kombada yedu ngaashi meulu

23. (a) Ouhamba waKalunga owa hovela okupangela naini? (b) Oshike tashi ka kundafanwa metukulwa tali landula?

23 Opa li pe na okupita efimbo li fike peni? Mefelemudo eti-19, ovakonakoni vOmbibeli vashili ova li va valula kutya efimbo olo ola li tali ka xula po mo 1914. (Shi na sha nomudo oo, tala Oshiwedelwako pepandja 215-218.) Oiningwanima younyuni oyo ya hovela mo 1914 otai koleke kutya evalulo lovakonakoni  vOmbibeli vashili olo oli li mondjila. Ewanifo lexunganeko lOmbibeli otali ulike kutya mo 1914, Kristus okwa ninga Ohamba, nOuhamba waKalunga womeulu owa hovela okupangela. Hano, otu li ‘mokafimbo kaxupi kongaho,’ oko ka xupa ko shi na sha naSatana. (Ehololo 12:12; Epsalme 110:2) Ohatu dulu yo okupopya noushili kutya mafiku Ouhamba waKalunga otau ka katuka onghatu okuningifa ehalo laYe li wanifwe kombada yedu. Mbela ito dimine kutya oyo oi li onghundana iwa? Mbela owa itavela kutya osho oshoshili? Etukulwa tali landula otali ke ku kwafela u mone kutya Ombibeli otai hongo lela oinima oyo.

Lihonga shihapu

Ino hala ekonakonombibeli loshali?

Omolwashike u na okukonakona Ombibeli?

Ombibeli otai kwafele ovanhu omamiliyona mounyuni aushe va mone omanyamukulo omapulo oo a fimanenena monghalamwenyo. mbela ino hala okukala umwe womuvo?