Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Ombibeli otai hongo lela shike?

 OSHIWEDELWAKO

Mbela otu na okudana omafiku omafudo?

Mbela otu na okudana omafiku omafudo?

OMBIBELI hayo odjo yomafiku omafudo opalongelokalunga nosho yo oo e he fi opalongelokalunga, oo haa danwa moilongo ihapu mounyuni kunena. Hano omadano oo okwa dja peni? Ngeenge oto dulu okuya kongulu yomambo, oto ka mona omauyelele mahokwifa mokutala kwaasho omambo ouyelele taa popi shi na sha nomafiku omafudo oo haa danwa moshilongo sheni. Tala oihopaenenwa inini.

  Oshivilo hashi ifanwa mOshiingilisha Easter” (Opaasa mOshiwambo). O-The Encyclopædia Britannica otai ti: “Kape na euliko lasha li na sha nedano loshivilo sho-Easter mEtestamenti Lipe.” Mbela o-Easter oya hovela ngahelipi? Oya hovela momalongelokalunga oshipaani. Nonande efiku lefudo olo ohali danwa okudimbulukwa vati enyumuko laJesus, eenghedindjikilile di na sha no-Easter, kadi fi dopaKriste. Pashihopaenenwa, shi na sha nelongifo “lokandiba ko-Easter,” olo la tambulwa ko apeshe, o-The Catholic Encyclopedia otai ti: “Okandiba oke li edidiliko loshipaani noka kala alushe ke li edidiliko li na sha noludalo.”

Edano lOmudo Mupe. Efiku neenghedindjikilile odo da kwatafana nedano lOmudo Mupe oya yoolokafana moilongo noilongo. Shi na sha noudilo wedano olo, o-The World Book Encyclopedia otai ti: “Omupangeli Omuroma Julius Caesar okwa dika po lo-1 Januali, li li Efiku lOmudo Mupe, mo 46 K.K. Ovaroma ova li va yapulila efiku olo Janus, oshikalunga sheenu, omivelo nosho yo omahovelo. Omwedi Januali owa lukilwa oshikalunga Janus, osho sha li shi na oipala ivali, shimwe osha tala komesho nashimwe osha tala konima.” Hano edano lOmudo Mupe ola kanghamena keenghulunghedi doshipaani.

Omafiku makwao omafudo. Itashi shiiva okukundafana omadano aeshe oo haa danwa mounyuni aushe. Ndele omafiku omafudo oo taa tumbaleke ovanhu ile omahangano opanhu inaa hokiwa kuJehova. (Jeremia 17:5-7; Oilonga 10:25, 26) Dimbuluka yo kutya, oudilo womadano opalongelokalunga oo tau ufa kutya okwa hokiwa kuKalunga ile ine a hokwa. (Jesaja 52:11; Ehololo 18:4) Omafinamhango Ombibeli oo a tumbulwa mEtukulwa eti-16 lembo eli otae ke ku kwafela u shiive kutya Kalunga oha tale ko ngahelipi okudana omafiku omafudo oo e he fi opalongelokalunga..