Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Ombibeli otai hongo lela shike?

OSHIWEDELWAKO

Mbela Jesus okwa dalwa muDesemba?

Mbela Jesus okwa dalwa muDesemba?

OMBIBELI itai tu lombwele kutya Jesus okwa dalwa naini. Ndele otai tu pe etomheno lopandunge opo tu fike pexulifodiladilo kutya ina dalwa muDesemba.

Diladila shi na sha nonghalo yomhepo lwopuDesemba, muBetlehem, oshilando omo Jesus a dalelwa. Omwedi wOshijuda Kislev (oo tau tu kumwe naNovemba naDesemba lwaapo) owa li omwedi oo haku kala ku na outalala nodula. Omwedi oo wa li wa shikula ko oTebet (Desemba naJanuali lwaapo). Omwedi oo okwa li haku kala outalala wamatutu momudo, nomafimbo amwe okwa li haku kala olumi koikulundudu. Natu taleni osho Ombibeli tai tu lombwele shi na sha nonghalo yomhepo yomoshitukulwa osho.

Omushangi wOmbibeli Esra ota ulike kutya Kislev owa li omwedi oo wa li wa shiivikila shili outalala nodula. Konima eshi Esra a popya kutya opa li eemhunga dovanhu da li da ongala muJerusalem “mohani onhi-9 [Kislev] mefiku eti-20 lohani,” okwa hokolola yo kutya ovanhu ova li ‘va kakama omolwodula  ya pauka.’ Shi na sha nonghalo yomhepo yopefimbo opo momudo, ovanhu ovo va li va ongala ova popya va ti: “Efimbo eli olodula; itashi dulika okukala ofika pondje.” (Esra 10:9, 13; Jeremia 36:22) Itashi kumwifa hano eshi ovafita ovo va li hava kala momudingonoko waBetlehem va li hava fi oshisho opo va ha kale moixwa nosho yo oimuna yavo i kale ya idililwa muDesemba.

Ndele Ombibeli otai ti kutya ovafita ova li tava pashukile oimuna yavo moixwa moufiku wokudalwa kwaJesus. Omushangi wOmbibeli Lukas okwa popya kutya pefimbo opo, ovafita ova li “va nangela oimuna yavo oufiku moixwa” popepi naBetlehem. (Lukas 2:8-12) Didilika kutya ovafita voimuna ova li va nangela oimuna yavo moixwa, ndele kava li tava endaenda pondje omutenya. Ova li ve li noimuna yavo moixwa oufiku. Mbela oshiningwanima osho shi na sha nokunangela oimuna moixwa osha yeleka ngoo okutiwa kutya osha li sha ningwa muDesemba pefimbo opo haku kala outalala nodula muBetlehem? Hasho, inashi ningwa pefimbo olo. Onghee hano, eenghalo dopefimbo lokudalwa kwaJesus otadi ulike kutya ka li a dalwa muDesemba. *

Eendjovo daKalunga otadi tu lombwele kondadalunde kutya Jesus okwa fya naini, ndele otadi yandje ouyelele munini u na sha nokutya okwa dalwa naini. Osho otashi tu dimbulukifa eendjovo dohamba Salomo, tadi ti: “Edina la fimana li dule omaadi mawa, nefiku lokufya [li] dule efiku lokudalwa.” (Omuudifi 7:1) Hano itashi kumwifa eshi Ombibeli tai yandje ouyelele muhapu shi na sha noukalele waJesus nosho yo efyo laye, ndele otai yandje ouyelele munini u na sha nefimbo opo a dalwa.

Eshi Jesus a dalwa, ovafita ova li moixwa noimuna yavo oufiku

^ okat. 1 Omolwouyelele muhapu, tala epandja 176-179 lembo Reasoning From the Scriptures, la nyanyangidwa kEendombwedi daJehova.

Lihonga shihapu

OMAPULO OO HAA PULWA LUHAPU

Omolwashike Eendombwedi daJehova ihadi dana Okrismesa?

Ovanhu vahapu otava twikile okudana Okrismesa nonande ove shii oudilo wayo. Mona kutya omolwashike Eendombwedi daJehova iha di i dana.