Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Omanyamukulo omapulo 10 oo haa pulwa kovanyasha

Omayele taa hongo nomaetepo oo taa dulu okukwafela ovanyasha va pondole monghalamwenyo yavo.

EPULO 1

Ame omunhu naanaa a tya ngahelipi?

Okukala u shii omaukwatya, okudula, omangabeko nosho yo omalalakano oye, otashi ke ku kwafela u ninge omatokolo opandunge ngeenge u li momafininiko.

EPULO 2

Omolwashike handi lipula unene neholokepo lange?

Mbela oho kala wa nyemata omolweholokepo loye ngeenge we litalela meshipili? Eenghatu dimwe dilipi di li pandjele to dulu okukatuka opo u xwepopaleke eholokepo loye?

EPULO 3

Ongahelipi handi dulu okupopya novadali vange?

Oitwa ei otai dulu oku ku kwafela u kale ho kundafana novadali voye noupu.

EPULO 4

Ongahelipi handi dulu okuungaunga nomapuko ange?

Keshe umwe ota dulu okuninga epuko paife ile lwanima, ndele mbela oshike tu na okuninga po?

EPULO 5

Ondi na okuninga po shike ngeenge ohandi shindwa kofikola?

Ina shi hala kutya ito dulu okuninga po sha. Oto dulu okuungaunga naavo hava hepeke vakwao nopehe na oku va denga.

EPULO 6

Ongahelipi handi dulu okukondjifa omafininiko oomakula?

Otashi dulu okukala shidjuu okupopila osho u shii kutya oshi li mondjila.

EPULO 7

Ondi na okuninga po shike ngeenge ohandi fininikwa kuvamwe ndi ye momilele?

Tala imwe yomoilanduliko oyo ovanyasha vamwe va li va mona eshi va ya momilele.

EPULO 8

Oshike ndi na okushiiva kombinga yokukondjifilwa momilele?

Ovanyasha ovo unene ve li oihakanwa. Mbela ongahelipi to dulu okuungaunga nonghalo oyo?

EPULO 9

Ondi na mbela okwiitavela mehongo loevolusi?

Eyelifo lilipi tali ti sha unene kwoove?

EPULO 10

Ongahelipi Ombiibeli tai dulu okukwafela nge?

Ovanhu vahapu ohava ti kutya Ombiibeli oi na omahepu neengano, oyonghuluyonale ile oidjuu neenghono okuudiwa ko. Kape na nande oshimwe sho shili.