OMULUMENHU oo e li ofika mefano omo omuyapostoli Petrus naavo ve li ofika pamwe naye ookaume kaye. Ndele mbela omolwashike omulumenhu oo a twila Petrus eengolo? Mbela oku na oku mu twila eengolo? Mbela ou shi shii kutya omulumenhu oo olyelye?

Omulumenhu oo edina laye oKornelius, omukulunhu wetangakwaita laRoma. Kornelius ka li e shii Petrus, ndele nande ongaho, okwa li a lombwelwa e mu ifane keumbo laye. Natu ka taleni kutya osha li sha enda ngahelipi opo a ifane Petrus keumbo laye.

Ovashikuli vaJesus votete ova li Ovajuda, ndele Kornelius ka li Omujuda. Ndele nande ongaho, Kornelius okwa li e hole Kalunga, okwa li ha ilikana kuye nokwa li ha longele ovanhu ouwa muhapu. Efiku limwe omutenya, omweengeli umwe okwa li e mu holokela, ndele ta ti kuye: ‘Kalunga okwe ku hokwa nota ka nyamukula omailikano oye. Tuma hano ovalumenhu vonhumba va ye kuJoppe va ka tale omulumenhu wedina Petrus. Otave mu hange meumbo laSimon, oo ha di pomunghulofuta.’

Nopehe na okwoongaonga, Kornelius okwa li a tuma ovalumenhu va ka tale Petrus. Eshi ovalumenhu ovo va fika popepi naJoppe mefiku la landula ko, Petrus okwa li a hangwa kombada yongulu yaSimon. Ndele fimbo Petrus a li kombada yongulu, Kalunga okwa li e mu pa emoniko omo a li a mona elapi linene tali di meulu. Melapi omo omwa li mu na omaludi aeshe oinamwenyo. Omhango yaKalunga oyo a li a pa Ovaisrael oya li ye va indika vaha lye oinamwenyo oyo, molwaashi oya li inai koshoka. Ndele nande ongaho, Petrus okwa li a uda ondaka tai ti: ‘Fikama Petrus, dipaa oinamwenyo u lye!’

Petrus okwa nyamukula a ti: ‘Ahowe, inandi lya nande onale oikulya inai koshoka.’ Ndele ondaka oye mu lombwela vali tai ti: ‘Keshe osho Kalunga ta ti kutya osha koshoka, ino tya osha nyata.’ Petrus okwa li a lombwelwa eendjovo odo lwoikando itatu. Ndele fimbo ta diladila kutya oinima oyo a mona memoniko oya hala okutya shike, ovalumenhu venya va tumwa kuKornelius ova li va fika peumbo nova li tava kongo Petrus.

Petrus okwa londoloka kongulu, ndele ta ti kuvo: ‘Aame ou ta mu kongo. Otamu kongele nge shike?’ Eshi ovalumenhu ovo ve mu hepaululila kutya omweengeli wonhumba okwa li a lombwela Kornelius a shive Petrus keumbo laye, Petrus okwa li a dimina okuya pamwe navo. Efiku la landula ko, Petrus nookaume kaye ova li va ya kuKesarea va ka talele po Kornelius.

Kornelius okwa li yo a shiva ovapambele vaye nosho yo ookaume kaye vopofingo keumbo laye. Eshi Petrus a fika, Kornelius okwa li e ke mu shakeneka. Opo nee, Kornelius okwa twa eengolo nokulinyongamena peemhadi daPetrus, ngaashi u shi wete mefano omo. Ndele Petrus okwa tya kuye: ‘Fikama, naame omunhu ashike ngaashi ove.’ Doshili, Ombibeli otai ulike kutya osha puka okulinyongamena koshipala shomunhu noku mu ilikana. Otu na ashike okwiilikana kuJehova oye aeke.

Konima yaasho, Petrus okwa li a hovela okuudifila ovanhu ovo va li va ongala meumbo laKornelius. Okwa ti: ‘Paife onda mona kutya mboli Kalunga oha hokwa omunhu keshe oo a hala oku mu longela.’ Ndele fimbo Petrus ta popi, Kalunga okwa tilila omhepo yaye iyapuki kombada yovanhu ovo va li va ongala nova hovela okupopya omalaka e lili noku lili. Oshinima osho osha li sha kumwifa ovahongwa vaJesus Ovajuda ovo va li va ya pamwe naPetrus, molwaashi ova li tava diladila kutya Kalunga okwa hokwa ashike Ovajuda. Osho osha li she va kwafela va mone kutya mboli Kalunga iha tale ko ovanhu vomihoko donhumba ile dongadi kutya ova fimana kuye ve dule ovanhu vomihoko dikwao. Atusheni otwa pumbwa okukaleka alushe oshitwa osho momadiladilo, hasho mbela?