Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Embo lange lomahokololo Ombibeli

 EHOKOLOLO 103

Jesus te lihololele ovahongwa vaye fimbo va li monduda ya patwa

Jesus te lihololele ovahongwa vaye fimbo va li monduda ya patwa

ESHI Petrus naJohannes va dja po pombila yaJesus, ova li va fiya po Maria oye aeke. Opo nee, Maria okwa li a hovela okulila, molwaashi okwa li a nyika oufiye. Lwanima, okwa ka vandamena mombila ngaashi tu shi wete mefano olo li li mehokololo 102. Okwa li a mona mo ovaengeli vavali. Ovaengeli ovo ova li ve mu pula tava ti: ‘Oto kwena shike?’

Maria okwe va nyamukula a ti: ‘Ova kufa mo Omwene wange, ndele nghi shii kutya ove mu twala peni.’ Opo nee, Maria okwa li a punguluka nokwa mona omulumenhu wonhumba. Omulumenhu oo okwa pula Maria a ti: ‘Oto kongo lyelye?’

Maria okwa li ta diladila kutya omulumenhu oo omukeleli wepya noshi na oupu oye a kufa mo oshimhu shaJesus. Onghee hano, Maria okwa ti kuye: ‘Ngeenge oove we mu kufa mo, lombwele nge kutya owe mu twala peni.’ Ashike paulelalela omulumenhu oo a li ta popi naye oJesus. Maria ka li ta dulu oku mu dimbuluka, molwaashi Jesus okwa li molupe limwe li lili. Ndele eshi a ifana Maria kedina, Maria okwa li a dimbuluka kutya mboli omulumenhu oo oJesus. Maria okwa lotoka, ndele ta ka lombwela ovahongwa ta ti: ‘Onda mona Omwene.’

Lwanima mefiku olo tuu olo, ovahongwa vavali fimbo va li tava i komukunda wedina Emaus, omulumenhu wonhumba okwe uya puvo nokwa enda pamwe navo. Ovahongwa ovo ova li va nyika oluhodi neenghono, molwaashi Jesus okwa dipawa. Ndele fimbo ve li mondjila, omulumenhu oo okwa li te va yelifile oinima ihapu okudja mOmbibeli, naasho osha li she va udifa nawa. Hauxuuninwa, fimbo va li va kanghama po manga opo va lye, ovahongwa ovo ova li va dimbuluka kutya mboli omulumenhu oo oJesus. Ndele ohaluka, Jesus okwa kana po puvo, novahongwa ovo ova li va shuna divadiva kuJerusalem va ka lombwele Ovayapostoli shi na sha naJesus.

Diva konima yaasho, Jesus okwe ke lihololela yo Petrus. Ovahongwa vakwao ova li va hafa eshi ve shi uda. Opo nee, eshi ovahongwa venya vavali va fika muJerusalem, ova ka hepaululila ovayapostoli osho va li va mona. Ova li ve va lombwela nghee Jesus a li e ve lihololela yo ofimbo ve li mondjila. Ndele mbela ou shi shii kutya oshike sha li sha ningwa po fimbo va li tava hepaululile ovayapostoli shi na sha naasho?

Tala mefano olo nghee Jesus a li e lihololela ovahongwa vaye fimbo va li monduda ve lipatela mo! Osho kasha li tuu sha hafifa ovahongwa vaye! Doshili, olo ola li lela efiku litunhula kuvo. Mbela osho osha li oshikando oshitingapi Jesus te li hololele ovashikuli vaye? Mbela owa valula oikando itano?

Pomhito oyo eshi Jesus a li e lihololela ovahongwa vaye, omuyapostoli Tomas ka li po. Eshi a aluka, ovahongwa ova li ve mu lombwela tava ti: ‘Otwa mona Omwene.’ Ashike Tomas okwa ti kutya ite shi itavele fimbo ina mona Jesus yemwene. Konima yomafiku ahetatu, ovahongwa ova li natango va ongala monduda ya patwa, ndele pomhito oyo Tomas naye opo a li. Ohaluka, Jesus okwe va holokela monduda omo va li. Okudja opo, Tomas okwa li a itavela kutya osho a li a lombwelwa oshoshili.