Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Embo lange lomahokololo Ombibeli

 EHOKOLOLO 102

Jesus a nyumuka

Jesus a nyumuka

MBELA omukainhu oo nosho yo ovalumenhu ovo vavali ve li mefano olo ou va shii? Edina lomukainhu, oMaria Magdalena, kaume kaJesus. Ovalumenhu ovo va djala oikutu itoka ovaengeli. Maria ota vandamene monhele omo mwa li mwa pakwa oshimhu shaJesus. Onhele oyo ohai ifanwa ombila. Ndele eshi Maria a vandamena mombila, oshimhu shaJesus kashi mo vali. Mbela olyelye e shi kufa mo? Natu ka taleni kutya oshike sha li sha ningwa po.

Konima eshi Jesus a fya, ovapristeri ova li va lombwela Pilatus va ti: ‘Jesus fimbo a li e na omwenyo, okwa tile kutya ota ka nyumuka koufi konima yomafiku atatu. Yandja hano oshipango ombila i nangelwe opo ovahongwa vaye vehe mu vake mo, ndele tava ka lombwela ovanhu kutya okwa nyumuka shili.’ Onghee hano, Pilatus okwa li a lombwela ovapristeri va tume ovakwaita va ka nangele ombila.

Ashike ongula inene yefiku etitatu, konima eshi Jesus a fya, omweengeli umwe waJehova okwa li e uya pombila ombadilila. Okwa undula po emanya poshivelo shombila. Ovakwaita ova li va tila neenghono nokava li tava dulu okulinyenga. Hauxuuninwa, eshi va ka vandamena mombila, oshimhu kashi mo vali. Ovakwaita vamwe ova li va ya koshilando nova hepaululila ovapristeri osho sha li sha ningwa po. Mbela ou shii kutya ovapristeri ovo ovakolokoshi ova li va ninga po shike? Okwa li va futa ovakwaita ovo opo va ka popye oipupulu. Ovapristeri ova li va lombwela ovakwaita tava ti: ‘Tyeni, ovahongwa vaye ova li ve uya oufiku ofimbo twa kofa, ndele tave mu vake mo.’

Ndele lwopokati opo, ovakainhu vonhumba ovo va li ookaume kaJesus ove ke uya kombila yaye. Kava li tuu va kumwa eshi va hanga mombila muhe na sha! Ohaluka, ova holokelwa kovaengeli vavali va djala oikutu tai vilima. Ovaengeli ovo ova li va pula ovakainhu ovo tava ti: ‘Omolwashike tamu kongo Jesus ponhele ei? Jesus ou tamu kongo okwa nyumuka. Indeni diva mu ka lombwele ovahongwa vaye.’ Ovakainhu ovo ova dja po tava lotoka va mana mo. Ndele fimbo tava lotoka, omulumenhu wonhumba okwe va kangheka. Mbela ou shi shii kutya omulumenhu oo olyelye? Omulumenhu oo okwa li Jesus! Ndele Jesus okwe va lombwela a ti: ‘Indeni mu ka shiivifile ovahongwa vange.’

Eshi ovakainhu va lombwela ovahongwa kutya Jesus okwa nyumuka nonokutya ove mu mona, ovahongwa kava li ve shi itavela. Petrus naJohannes ova li va lotokela kombila opo va ka tale ngeenge eshi tashi tongwa kovakainhu oshoshili ngoo. Ndele ova li va hanga mombila muhe na sha. Eshi Petrus naJohannes va dja po pombila, Maria Magdalena opo ve mu fiya. Opo nee, okwa vandamena mombila, ndele ta mono mo ovaengeli vavali.

Mbela ou shi shii kutya oshike sha ningwa po shi na sha nolutu laJesus? Kalunga oye a li a ningifa olutu laJesus li kane po. Ka li a nyumuna Jesus nolutu lopambelela ngaashi olo a li e na nale fimbo ina fya. Jehova okwa li e mu nyumuna nolutu lopamhepo lipe la fa omalutu ovaengeli vomeulu. Ndele opo Jesus a ulikile ovahongwa vaye kutya okwa nyumuka, okwa li a lundululila olutu laye molupe olo ovanhu va li tava dulu okumona, ngaashi hatu ke shi lihonga mehokololo tali landula.

Mateus 27:62-66; 28:1-15; Lukas 24:1-12; Johannes 20:1-12.