Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 EHOKOLOLO 86

Ovalumenhu tava kwatelwa komesho konyofi

Ovalumenhu tava kwatelwa komesho konyofi

MBELA ou wete onyofi ya twa neenghono, oyo tai ulikwa kuumwe womovalumenhu ovo ve li mefano? Ovalumenhu ovo ovanongo veenyofi vokOushilo. Ova li va itavela kutya onyofi oyo otai va twala koima oko kwa dalelwa omunhu a fimana.

Eshi ve uya muJerusalem, ova pula tava ti: ‘Okaana aka taka ningi ohamba yOvajuda oke li peni?’ “Ovajuda” edina limwe lOvaisrael. Ovalumenhu ovo ova twikila ko tava ti: ‘Otwa mona onyofi yokaana oko fimbo twa li kOushilo notwe uya okulinyongamena kuko.’

Eshi ohamba, Herodes, oyo ya li tai pangele okudja muJerusalem ye shi uda, oya li ya handuka neenghono, molwaashi kaya li ya hala okupingenwa po komunhu umwe e lili. Onghee hano, Herodes okwa li a ifana ovapristeri ovakulunhu, ndele te va pula ta ti: ‘Ohamba oyo ya udanekwa otai ka dalelwa peni?’ Ove mu nyamukula tava ti: ‘Ombibeli oya ti kutya omuBetlehem.’

Okudja opo, Herodes okwa ifana ovanongo veenyofi vokOushilo, ndele ta ti kuvo: ‘Indeni hano mu ka konge okaana, ndele ngeenge omwe ka mono, ileni mu lombwele nge, molwaashi naame onda hala okuya ko ndi ke linyongamene kuko.’ Ndele paulelalela, Herodes ka li a hala shili oku ke linyongamena kokaana. Ponhele yaasho, okwa li ashike a hala oku ka mona e ka dipae.

Eshi ovalumenhu vokOushilo va dja muJerusalem, onyofi oya holoka vali. Oye va kwatela komesho fiyo ve uya muBetlehem noya li ya kanghama kombada yeumbo omo mwa li Jesus. Eshi ovalumenhu ovo ve uya meumbo, ova mona Maria naJesus. Ova kufa mo omilongelo davo, ndele tava pe Jesus eeshali odo ve mu etela. Lwanima, Jehova okwa li e va londwela okupitila mondjodi kutya inava shuna ko kuHerodes. Onghee hano, ovalumenhu ovo ova shuna koshilongo shavo nondjila imwe i lili.

Eshi Herodes a mona kutya mboli ovalumenhu venya ova shuna nondjila imwe i lili, okwa li a handuka neenghono. Onghee hano, okwa yandja elombwelo kutya ounona aveshe muBetlehem ovo ve na omido mbali okuyuka pedu nava dipawe. Ndele Jehova okwa li a londwela Josef komesho yefimbo okupitila mondjodi va ye onhapo. Opo nee Josef noukwaneumbo waye ova li va ya onhapo kuEgipti. Lwanima, eshi Josef a uda kutya Herodes okwa fya, ova alukila keumbo kuNasaret pamwe naMaria nosho yo Jesus. Onghee hano, Jesus okwa li a putukila muNasaret.

Mbela oto diladila kutya olyelye a li a ningifa onyofi inya i kale tai vilima? Dimbuluka kutya eshi ovalumenhu venya va mona onyofi oyo, tete ova li va ya kuJerusalem. Satana okwa li e shi shii kutya ohamba Herodes otai ka ninga eenghendabala okudipaifa Jesus. Onghee hano, Satana oye a li a ningifa onyofi oyo i kale tai vilima, molwaashi okwa li a hala okudipaifa Omona waKalunga.