Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Embo lange lomahokololo Ombibeli

 EHOKOLOLO 87

Omunyasha Jesus e li motembeli

Omunyasha Jesus e li motembeli

TALA kokamati oko kanini taka popi novakulunhu. Ovalumenhu ovo ovahongindjovo vomotembeli yaKalunga muJerusalem. Okamati oko oJesus. Pefimbo olo, Jesus okwa kula, molwaashi okwa li e na omido 12.

Ovahongindjovo ovo ova li va kumwa, molwaashi Jesus okwa li e shii shihapu kombinga yaKalunga nokwa li e shii Ombibeli. Ndele mbela omolwashike Josef naMaria vehe po opo? Mbela ove li peni? Natu ka taleni kutya ova li peni.

Pefimbo olo, Josef okwa li a twala oukwaneumbo waye kuJerusalem ngaashi ha ningi shito. Okwa li hava i omudo keshe kuJerusalem, hava ka dana oshivilo she likalekelwa hashi ifanwa Opaasa. Ova li hava ende oshinano shile tava di kuNasaret tava i kuJerusalem. Efimbo olo ovanhu kava li ve na eehauto ile omashina okolutenda. Ovanhu vahapu okwa li hava ende kolupadi. Onghee hano, olweendo lavo ola li hali kwata oule womafiku atatu lwaapo okuya kuJerusalem.

Pefimbo opo, oukwaneumbo waJosef owa li wa kula. Onghee hano, Josef okwa li ha pashukile eendenge daJesus, ovamati noukadona. Pomhito oyo Josef naMaria ova li molweendo lile tava shuna nounona vavo keumbo kuNasaret. Ova li tava diladila kutya kashiimba Jesus oku li ngoo mosheendo omo. Ndele eshi va fika ponhele yonhumba komatango, ova li va didilika kutya Jesus ke po puvo. Opo nee, ova li va hovela oku mu konga, tava pula ovapambele nosho yo ookaume kavo, ndele inave mu mona. Onghee hano, ova shuna kuJerusalem ve ke mu konge.

Eshi va fika muJerusalem, ova hanga Jesus e li mokati kovahongindjovo, ta pwilikine kuvo, ye te va pula omapulo. Ovanhu aveshe ova li va kuminwa ounongo waJesus. Opo nee Maria okwa pula Jesus a ti: ‘Omumwange, omolwashike we tu ningila ngaha? Otwa kala hatu ku kongo naxo notwa kala hatu lipula kutya ou li peni.’

Jesus okwe mu nyamukula a ti: ‘Omolwashike tamu kongele nge? Kamu shi shii nokutya ame ondi na okukala mongulu yaTate?’

Doshili, Jesus okwa li e hole neenghono okukala ponhele opo te lihongo shihapu kombinga yaKalunga. Mbela nafye hasho twa pumbwa okukala tu li ngaho? Eshi va li muNasaret, Jesus okwa li ha i kokwoongala oshivike keshe oku ka longela Kalunga. Okwa li e lihonga oinima ihapu okudja mOmbibeli, molwaashi okwa li ha pwilikine nawa alushe. Atusheni natu shikuleni oshihopaenenwa osho Jesus e tu tulila po.

Lukas 2:41-52; Mateus 13:53-56.