Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Embo lange lomahokololo Ombibeli

 EHOKOLOLO 97

Jesus te uya muJerusalem e li ngaashi Ohamba

Jesus te uya muJerusalem e li ngaashi Ohamba

KONIMA yefimbo lixupi okudja eshi Jesus a li a twikulula ovapofi ovo twa kundafana mehokololo la tetekela, Jesus novahongwa vaye ova li ve uya pokamukunda kanini ke li popepi naJerusalem. Okwa lombwela ovahongwa vaye vavali a ti: ‘Indeni mokamukunda oko notamu ka hanga mo ondongi ya pandekwa, i pandukululeni, ndele tamu i eta kwaame.’

Eshi Jesus a etelwa ondongi oyo, okwa londa kuyo, ndele ta i kuJerusalem osho sha li popepi elela. Eshi e uya popepi naJerusalem, ongudu inene yovanhu ya dja moshilando oya li ye uya oku mu shakeneka. Ovanhu vahapu ova li ve lidula oikutu yavo yokombada nove i yala mondjila. Vamwe ova li va teta oivale yomilunga nove i yala yo mondjila, ndele ova li tava ingida tava ti: ‘Kalunga nangeka noupuna ohamba ei ye uya medina loye!’

Nalenale, ohamba oyo opo ya nangekwa po muIsrael oya li hai londo kondongi onyasha, ndele tai i kuJerusalem opo i ka shiivike kovanhu. Jesus osho naanaa naye a li a ninga. Ovanhu ovo u wete mefano olo ova li tava ulike kutya ova hala Jesus a ninge ohamba yavo. Ndele havanhu aveshe va li va hala Jesus a ninge ohamba. Osho ohatu dulu oku shi mona mokutala kwaasho sha li sha ningwa po eshi Jesus a li a ya kotembeli.

Pefimbo opo, Jesus okwa li a twikulula ovapofi nokwa li a velula oingudu motembeli. Eshi ounona va li va mona ashishe osho Jesus a ninga, ova li tave mu hambelele pombada. Ndele osho osha li sha handukifa ovapristeri nova li va pula Jesus tava ti: ‘Ou udite tuu eshi ounona tava ti?’

Jesus okwe va nyamukula a ti: ‘Heeno, inamu lesha hamba mOmbibeli, apa tai ti: “Kalunga ota hambelelwa momakanya ounona”?’ Onghee hano, ounona ova li tava tange ohamba yaKalunga.

Mbela inatu hala okukala hatu ningi ngaashi ounona ovo? Ovanhu vamwe otashi dulika va kale tava kendabala oku tu mweneka tuha popye shi na sha nouhamba waKalunga. Ndele otu na okukala hatu lombwele ovanhu vakwetu shi na sha noinima ikumwifi oyo Jesus ta ka ningila ovanhu.

Eshi Jesus a li kombada yedu, efimbo laye lokupangela e li ohamba kala li la fika. Mbela ota ka hovela okupangela naini e li ohamba? Ovahongwa vaJesus ova li yo va hala okushiiva kutya Jesus ota ka hovela okupangela naini. Ohatu ke lihonga shi na sha naasho mehokololo tali landula.

Mateus 21:1-17; Johannes 12:12-16.