Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 EHOKOLOLO 93

Jesus ta palula eemhunga dovanhu

Jesus ta palula eemhunga dovanhu

JOHANNES omuninginifi okwa hangwa ashike opo a dipawa, efimbo olo Jesus a li a kutifa eemhunga dovanhu. Herodias, omumbada wohamba, ka li e hole Johannes. Onghee hano, okwa li a tetifa ko omutwe waJohannes okupitila mohamba. Osho kasha li tuu oshinima shinyikifa oluhodi!

Eshi Jesus e shi uda, okwa li a nyika oluhodi neenghono. Okudja opo, Jesus okwa ya konhele ye liyepa e ke likalele, ndele ovanhu ova li ve mu shikula. Eshi a mona eemhunga dovanhu, okwa li e di uditile onghenda. Onghee hano, okwa li e va udifila ouhamba waKalunga nokwa li a velula ovanaudu ovo va li mokati kavo.

Efiku olo konguloshi, ovahongwa vaye ova li ve uya kuye, ndele tava ti: ‘Paife okwa toka, navali onhele ei oye likalela. Lekela ovanhu va ye ve ke lilandele oikulya poilando yopopepi.’

Jesus okwe va nyamukula a ti: ‘Ahowe, ovanhu kave na apa tava i. Va peni ashike oikulya.’ Jesus okwa pula Filippus a ti: ‘Openi hatu dulu oku ka landa oikulya ya wana okupalula ovanhu aveshe ovo?’

Filippus okwe mu nyamukula a ti: ‘Otashi pula oimaliwa ihapu okulanda oikulya ya wana ovanhu aveshe ovo, nande ngeno keshe umwe oku mone okapambu kanini.’ Andreas okwa ti: ‘Okamati aka ka humbata oikulya yetu oke na ashike omingome nhano neeshi di li mbali. Ndelenee itadi wana nandenande okukutifa ovanhu aveshe ovo.’

Jesus okwa ti: ‘Lombweleni ovanhu va kale omutumba komwiidi.’ Opo nee okwa ilikana kuKalunga omolwoikulya oyo nokwe i pambula moupambu. Ovahongwa vaye ova tukulila ovanhu aveshe omingome neeshi. Opa li ovalumenhu 5 000 novakainhu nounona omayovi mahapu. Aveshe ova lya fiyo va kuta. Naashi ovahongwa va ongela oundjaumukile ovo va xupa po, ova li va yadeka oimbale 12.

Okudja opo, Jesus okwa lombwela ovahongwa vaye va londe mowato opo va tauluke efuta laGalilea. Ndele fimbo ve li mefuta, omwa li mwa tukuluka oshikungulu shinene oufiku, nowato oya li tai tengauka komakufikufi. Ovahongwa ova li va tila neenghono. Opo nee, ova mona omunhu ta ende kombada yomeva mokati koufiku a yuka kuvo. Ova kuwa mokule koumbada, molwaashi kava li ve shii kutya olyelye ta ende kombada yomeva.

Jesus okwa tya kuvo: ‘Aame, inamu tila.’ Ndele kava li natango va itavela kutya oJesus shili. Onghee hano, Petrus okwa ti: ‘Omwene, ngeenge oove shili, lombwele nge ndi ende kombada yomeva ndi uye kwoove.’ Jesus okwe mu nyamukula a ti: ‘Ila!’ Petrus okwa dja mo mowato, ndele ta ende kombada yomeva. Opo nee, okwa kwatwa koumbada nokwa hovela okuningina. Lao linene, Jesus okwe mu xupifa.

Lwanima, Jesus okwa ka palula natango ovanhu omayovi. Oshikando osho, okwa li e va palula nomingome heyali neeshi dinini. Natango, pomhito oyo oikulya oya li ya wanena ovanhu aveshe. Onghedi omo Jesus a li a fila ovanhu ovo oshisho kai kumwifi tuu! Eshi Jesus ta ka pangela e li ohamba ya nangekwa po kuKalunga, itatu ka kala vali hatu lipula nasha.