Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 EHOKOLOLO 99

Jesus novahongwa vaye va ongala monduda yopombada

Jesus novahongwa vaye va ongala monduda yopombada

OSHA li Etine konguloshi nopa li ashike pa pita omafiku avali okudja eshi Jesus novayapostoli vaye vane va li kOmhunda yEemono. Efiku olo, Jesus novayapostoli vaye 12 ova li va ongala monduda inene yopombada opo va dane Opaasa. Omulumenhu oo u wete mefano olo ta piti mo monduda, oJudas Iskariot. Ota i a ka lombwele ovapristeri shi na sha nanghee tava dulu okukwata Jesus.

Efiku la tetekela, Judas okwa li a ya kovapristeri, ndele te va pula ta ti: ‘Otamu pe nge shike ngeenge omwa hala ndi mu kwafele mu kwate Jesus?’ Ovapristeri ove mu lombwela kutya otave mu pe: ‘Oimaliwa oisilveri omilongo nhatu.’ Onghee hano, Judas ota i a ka tale ovalumenhu ovo opo e va twale opo pe na Jesus. Judas ka li tuu a ninga oshinima shii neenghono!

Konima eshi Jesus novahongwa vaye va mana okudana Opaasa, Jesus okwa li a dika po ouvalelo we likalekelwa. Okwa pa ovayapostoli vaye omungome, ndele ta ti: ‘Lyeni; molwaashi osho otashi ti olutu lange tali mu yandjelwa.’ Opo nee, okwa kufa eholo lomaviinyu, ndele ta ti: ‘Nweni, eshi otashi ti ohonde yange tai tilwashi molweni.’ Ombibeli otai ifana ouvalelo oo kutya ‘ouvalelo wOmwene.’

Ovaisrael ova li hava dana Opaasa opo va dimbuluke nhumbi omweengeli waKalunga a li a ‘pitilila po’ omaumbo avo muEgipti, ndele ta ka dipaa oiveli aishe momaumbo Ovaegipti. Ndele pomhito ei, Jesus okwa li a hala ovashikuli vaye va kale tave mu dimbuluka nova dimbuluke yo nghee e va yandjela omwenyo waye. Nomolwaasho, okwa li a lombwela ovashikuli vaye va kale hava dimbuluka ouvalelo oo we likalekelwa omudo keshe.

Konima eshi Jesus novayapostoli vaye va lya Ouvalelo wOmwene, Jesus okwa lombwela ovayapostoli vaye kutya nava kale ovaladi nova pama meitavelo. Hauxuuninwa, ova imbila Kalunga omaimbilo, ndele tava i. Okwa li kwa toka neenghono efimbo olo, tashi dulika keengulasha. Natu ka taleni kutya eshi va dja opo ova ya peni.