Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 EHOKOLOLO 90

Jesus a shakena nomukainhu pondungu

Jesus a shakena nomukainhu pondungu

JESUS okwa li a kala omutumba ta fuda po pondungu imwe i li muSamaria, ofimbo ovahongwa vaye va li va ka landa oikulya moshilando shomuSamaria. Omukainhu oo u wete mefano ta popi naJesus okwa li e uya okuteka omeva. Ndele Jesus okwe mu indila omeva a ti: ‘Pe nge ndi nwe mo.’

Osho osha li sha kumwifa omukainhu oo neenghono. Mbela ou shi shii kutya omolwashike? Okwa li a kumwa, molwaashi Ovajuda vahapu kava li ve hole Ovasamaria. Jesus okwa li Omujuda, ofimbo omukainhu Omusamaria. Ovanhu vomoiwana oyo ivali kava li hava popi nokuli. Ndelenee Jesus okwa li e hole ovanhu vomaludi aeshe. Onghee hano, okwa lombwela omukainhu oo a ti: ‘Ngeno owa li u shii kutya olyelye te ku indile omeva, ngeno oto mu pula e kupe omeva, ndele ye ote kupe omeva omwenyo.’

Omukainhu okwa ti: ‘Omwene, ove kuna oshitoo shokuteka omeva, ondungu oyo oile, omeva omwenyo oto a hange peni?’

Jesus okwa yelifila omukainhu a ti: ‘Ngeenge owa nu omeva omondungu ei, oto ka fya enota natango. Ndele omeva aa handi yandje otaa dulu okukaleka omunhu nomwenyo fiyo alushe.’

Omukainhu okwa ti vali: ‘Omwene, pe nge omeva oo, ndiha fye vali enota noitandi pumbwa vali okuuya okuteka oku.’

Omukainhu oo okwa li ta diladila kutya Jesus ota popi omeva o venevene. Ndele Jesus okwa li ta popi oshili kombinga yaKalunga nosho yo youhamba waye. Oshili oyo otai faafanifwa nomeva omwenyo, molwaashi otai dulu oku ka pefa omunhu omwenyo waalushe.

Opo nee Jesus okwa lombwela omukainhu oo a ti: ‘Inda u ka tale omushamane woye ndele tamu uya naye oku.’

Omukainhu okwa nyamukula a ti: ‘Kandi na omushamane.’

Jesus okwa ti kuye: ‘Owa nyamukula mondjila, molwaashi okwa li u na ovashamane vatano, nomushamane ou u na paife ke fi woye.’

Omukainhu okwa li a kumwa, molwaashi eendjovo adishe odo Jesus a popya oda li doshili. Mbela Jesus oinima oyo okwa li e i shiiva ngahelipi? Molwaashi Jesus okwa li Omuudanekwa oo a tumwa kuKalunga, Kalunga oye a li e mu pa ouyelele oo. Eshi ovahongwa vaye va aluka, ova li va kumwa neenghono eshi va mona Jesus ta popi nomukainhu Omusamaria.

Oshike hatu lihongo moshiningwanima osho? Osho otashi tu ulikile kutya Jesus okwa li ha ungaunga nonghenda novanhu aveshe. Nafye osho tu na okukala hatu ungaunga novanhu ngaho. Inatu pumbwa okufika pexulifodiladilo kutya omunhu wonhumba omukolokoshi molwaashi ashike a dja momuhoko wonhumba. Jesus okwa hala ovanhu aveshe va shiive oshili oyo tai twala komwenyo waalushe. Onghee hano, otu na okukwafela ovanhu ve lihonge oshili.