Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 EHOKOLOLO 100

Jesus moshikunino shaGetsemane

Jesus moshikunino shaGetsemane

KONIMA eshi Jesus novayapostoli vaye va dja monduda yopombada, ova ya koshikunino shaGetsemane. Ova kala hava i koshikunino osho lwoikando omafimbo a tetekela. Fimbo ve li moshikunino, Jesus okwa li a lombwela ovayapostoli vaye va kale oupafi nova ilikane. Opo nee, okwa dja po puvo oshinano shixupi, ndele ta hovele okwiilikana a nyongama.

Lwanima, okwa ka alukila kovayapostoli vaye. Mbela ou shi shii kutya okwa hanga tava ningi shike? Okwa hanga va kofa. Jesus okwa li e va lombwela lwoikando itatu kutya nava kale oupafi, ndele oshikando keshe okwa li ashike a hanga va kofa. Eshi e uya kuvo oshikando shaxuuninwa okwa li e va pula a ti: ‘Omolwashike tamu kofa pefimbo la tya ngaha? Efimbo ola fika opo ndi yandjwe momake ovatondi vange.’

Pefimbo opo tuu opo, ova li va uda eweelelo longudu inene yovanhu. Tala mefano olo kutya ovatondi vaJesus ova li ve uya nomaongamukonda needibo! Ova li yo va humbata eenyika opo va dule okumona ko. Eshi ovalumenhu ovo va ehena popepi, umwe womuvo okwa dja mo mokati kongudu, ndele ta i a yukilila kuJesus. Omulumenhu oo okwa xupita Jesus, ngaashi u shi wete mefano omo. Omulumenhu oo oJudas Iskariot. Mbela omolwashike ta xupita Jesus?

Jesus okwe mu pula a ti: ‘Judas, oto kengelele nge nefipo lokomilungu?’ Olo ola li edidiliko tali ulikile ovalumenhu ovo ve uya naJudas kutya Jesus ou va hala oye ngaho. Okudja opo, ovatondi vaJesus ove mu kwata po. Ndele Petrus ka li a efa ovalumenhu ovo va kwate po Jesus noina pa holoka olwoodi. Okwa pweya mo eongamukonda laye olo kwa li a enda nalo, ndele ta kendabala okuteta omulumenhu umwe oo a li popepi naye momutwe. Eongamukonda ola shekuna omulumenhu oo momutwe, ndele tali tete ko ashike okutwi kwaye kwokolulyo. Ndele Jesus okwa li a shunifa ko okutwi kwomulumenhu oo nokwe ku velula.

Jesus okwa lombwela Petrus a ti: ‘Shunifa mo eongamukonda loye moshilaleko. Mbela itandi dulu okupula Tate a tumine nge ovaengeli omayovi va xupife nge?’ Doshili, Jesus okwa li ta dulu, ndele ka li a pula Kalunga a tume nande omweengeli umwe, molwaashi okwa li e shi shii kutya efimbo laye ola fika opo a kwatwe po kovatondi vaye. Onghee hano, okwa li a efa ovatondi vaye ve mu kwate po. Natu ka taleni kutya oshike sha ka ningilwa Jesus mehokololo tali landula.