Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Embo lange lomahokololo Ombibeli

 EHOKOLOLO 68

Oumati vavali tava nyumunwa

Oumati vavali tava nyumunwa

NGEENGE owa fi, mbela meme woye ita ka kala a hafa ngeenge okwa mono wa nyumunwa? Ota ka kala a hafa neenghono! Ndele ngeenge omunhu okwa fi, mbela ota dulu ngoo vali okukala nomwenyo? Mbela ope na ngoo ovanhu vamwe ovo va file, ndele tava nyumunwa?

Ngeenge owa tale mefano olo, omu na omushamane, omukulukadi nokamati kanini. Omushamane oo omuprofeti Elia. Omukulukadi oo e li mefano omufiyekadi womoshilando shedina Sarfat. Okamati oko okamonamati komufiyekadi. Efiku limwe, okamati oko oka li ka kwatwa komukifi. Oka kala ta ka vele neenghono fiyo ka fya. Opo nee, Elia okwa lombwela omukulukadi a ti: ‘Pe nge okamonamati koye.’

Elia okwa humbata po omudimba wokamati oko, ndele te u twala konduda yopombada. Okwe u nangeka kombete, ndele ta ilikana ta ti: ‘Jehova, ohandi ku indile u nyumune okamati aka.’ Ohaluka, okamati oka hovela vali okufuda. Opo nee, Elia okwa shuna okamati pedu, ndele ta lombwele ina ta ti: ‘Tala, okamati koye oka nyumuka!’ Osho sha li sha ningwa po osho eshi u wete ina yokamati oko a hafa neenghono ngaho.

Natango opa li omuprofeti umwe waJehova a shiivika nawa wedina Elisa. Elisa okwa li tete omuyakuli womuprofeti Elia. Ndele konima yefimbo, Jehova okwa li a ninga yo Elisa omuprofeti nokwa li e mu pa eenghono dokulonga oikumwifilonga. Efiku limwe, Elisa okwa li a ya koshilando shedina Sunem. Moshilando omo omwa li omukulukadi umwe oo a li ha yakula Elisa nombili. Lwanima, omukulukadi oo okwa ka dala okaana okamati.

Konima yefimbo, okamati oko oka kula. Efiku limwe efimbo longula, okamati oka li ka ya kuxe manga a li ta longo mepya. Ombadilila, okamati oka hovela okulila taka ti: ‘Omutwe wange otau yahama!’ Konima eshi ka twalwa meumbo, okamati oka ka fya. Ina yokamati oko ka li tuu a nyika oluhodi! Omukulukadi oo ka li a ongaonga nande; okwa fikama divadiva ta ka tala Elisa.

Eshi Elisa a fika, okwa twala omudimba wokaana oko monduda. Opo nee okwa hovela okwiilikana kuJehova nokwa nangala kombada yako. Olutu lokaana ola hovela okupupyala diva noka twa onghisha luheyali. Ina yokaana ka li tuu a hafa eshi a ya monduda nokwa hanga okamonamati ka nyumuka!

Ovanhu vahapuvahapu ova fya nale. Ovapambele nookaume kavo ohava kala va nyika oluhodi neenghono. Fyeni katu na eenghono dokunyumuna ovafi, ndele Jehova ota dulu oku va nyumuna. Ohatu ke lihonga momatukulwa e li komesho kutya Jehova ote ke shi enda ngahelipi eshi ta ka nyumuna ovanhu omamiliyona mahapu.

1 Eehamba 17:8-24; 2 Eehamba 4:8-37.