Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Embo lange lomahokololo Ombibeli

 EHOKOLOLO 54

Omulumenhu omunaenghono

Omulumenhu omunaenghono

MBELA ou shi shii kutya olyelye a li omulumenhu omunaenghono elela mondjokonona yovanhu? Okwa li omutokolipangeli wedina Simson. Simson okwa li a pewa eenghono kuJehova. Fimbo ina dalwa, Jehova okwa li a lombwela ina yaSimson a ti: ‘Mafiku oto ka dala okaana okamati, oko taka ka xupifa Ovaisrael momake Ovafilisti.’

Ovafilisti ova li ovanhu ovakolokoshi ovo va li hava kala medu laKanaan. Ova li ve na ovakwaita vahapu nova li hava hepeke neenghono Ovaisrael. Pomhito imwe, fimbo Simson a li ta i koshilongo shOvafilisti, okwa li a ponokelwa konghoshi inene oyo ya li ye uya kuye tai kumbu. Ndele Simson okwe i dipaa ashike nomake aye. Okwa li yo a dipaa Ovafilisti ovakolokoshi omafele.

Lwanima, Simson okwa ka konga po omukainhu wedina Delila. Simson okwa li e hole omukainhu oo neenghono. Ovawiliki vomuFilistia ova li va udanekela Delila kutya keshe umwe ote ke mu pa oisilveri 1 100, ngeenge okwe va lombwele kutya eenghono daSimson ohadi di peni. Delila okwa li a hala okupewa oimaliwa aishe oyo. Ka li shili kaume kaSimson noka li e hole shili oshiwana shaKalunga. Onghee hano, okwa kala ta fininike Simson opo e mu lombwele kutya eenghono daye ohadi di peni.

Hauxuuninwa, Simson okwa lombwela Delila oshiholekwa shaye kutya eenghono daye ohadi di peni, a ti: ‘Nghee nda dalelwe, inandi kululwa nandenande. Kalunga okwa hoolola nge fimbo inandi dalwa kutya ohandi ka ninga omupiya waye e likalekelwa, oo ha ifanwa Omunasiri. Ngeenge eexwiki dange oda kululwa ko, itandi ka kala vali ndi na eenghono.’

Eshi ngoo Delila a uda eendjovo odo, okwa li a ningifa Simson a kofele komatundji aye. Opo nee eshi Simson a kofa, Delila okwa ifana omulumenhu umwe e uye a tete ko eexwiki daSimson. Eshi Simson a ka penduka, ka li e na vali eenghono. Ovafilisti ove uya ndele tave mu kwata po. Ove mu twiyula omesho ndele tave mu ningi omupika wavo.

Efiku limwe, Ovafilisti ova li ve na oshivilo shinene osho va li tava danene oshikalunga shavo Dagon. Ova li yo va tuma Simson a ka talwe mo modolongo opo ve mu yole noku mu sheka. Pefimbo opo eexwiki daSimson oda hangwa da kulila modolongo. Opo nee, Simson okwa lombwela okamati oko ka li ke mu kwete mokwooko, a ti: ‘Onda hala okuyaamena keengudi dotembeli.’ Simson okwa ilikana kuJehova e mu pe eenghono nokwa undula eengudi dotembeli a diinina nokwiingida kuJehova, ta ti: ‘Efe nge ndi file pamwe nOvafilisti.’ Eshi Simson a undula eengudi odo, otembeli oya teka po nOvafilisti ovakolokoshi ve dule po 3 000 ova fila moshivilo osho.