Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Embo lange lomahokololo Ombibeli

 EHOKOLOLO 44

Rahab ta holeke eendadi

Rahab ta holeke eendadi

EEMWENYO dovalumenhu ovo u wete mefano omo odi li moshiponga. Oshi na oupu va dipawe ngeenge itava faduka po. Ovalumenhu ovo Ovaisrael ovo va li ve uya okulava edu laKanaan. Omukainhu oo te va kwafele oRahab. Rahab okwa li ha kala meumbo la tungwa la kwatafana nekuma loshilando shedina Jeriko. Natu ka taleni kutya omolwashike eemwenyo dovalumenhu ovo da li moshiponga.

Pefimbo opo, Ovaisrael ova li tave lilongekida okutauluka omulonga waJordan okuya medu laKanaan. Ndele fimbo inava tauluka omulonga, Josua okwa li a tuma ovalumenhu ovo vavali va ka lave edu laKanaan. Josua okwa lombwela eendadi odo mbali a ti: ‘Indeni mu ka lave edu noshilando shaJeriko.’

Eshi eendadi odo de uya muJeriko, oda li da ya meumbo laRahab. Ndele opa li umwe oo a ka lombwela ohamba yaJeriko a ti: ‘Ope na Ovaisrael vavali ve livakela muJeriko oufiku nove uya okulava oshilongo.’ Eshi ohamba ye shi uda, oya tuma ovalumenhu vonhumba keumbo laRahab. Ovalumenhu ovo ove uya kuRahab, ndele tava ti: ‘Eta ovalumenhu ovo wa nangeka meumbo loye!’ Ashike Rahab okwa li a holeka eendadi odo kombada yeumbo. Onghee hano, okwa nyamukula ovalumenhu ovo a ti: ‘Opa li shili ovalumenhu ve uya meumbo lange, ndele nghi shii kutya ova dja peni. Ova dja mo meumbo eshi taku wiwile, fimbo omivelo doshilando inadi idilwa. Ngeenge omwe va shikula meendelelo, onde lineekela otamu ke va kwata ashike.’ Opo nee ovalumenhu ovo va tumwa kohamba ova ya va ka shikule eendadi.

Eshi ovatumwa vohamba va ya, Rahab okwa ya divadiva kombada yeumbo, ndele ta lombwele eendadi a ti: ‘Ondi shi shii kutya Jehova ote ke mu pa oshilongo eshi. Otwa uda nghee Jehova a tukula omeva Efuta Litilyana pokati ndele te mu endifa poukukutu eshi mwa dja muEgipti. Otwa uda yo kutya omwa dipaa eehamba mbali, Sihon naOg. Molwaashi onde mu longela ouwa, nanye udanekelei nge kutya otamu ka ningila nge yo ouwa. Onda hala mu xupife tate nameme novamwameme aveshe, ovalumenhu novakainhu.’

Eendadi oda li da udanekela Rahab kutya otadi ka ninga ngaashi a popya. Ndele Rahab okwa li e na okuninga po sha. Eendadi ode mu lombwela da ti: ‘Mangela ongodi ei itilyana pekende loye nou na okwoongela ovapambele voye aveshe meumbo loye. Ngeenge otwa hange wa mangela ongodi ei mekende eshi hatu ka aluka tu kwate ko Jeriko, itatu ka dipaa nande omunhu umwe meumbo loye.’ Eshi eendadi da alukila oko Ovaisrael va li va onga onhanda, oda lombwela Josua ashishe eshi sha ningwa po.

Josua 2:1-24; Ovaheberi 11:31.

Lihonga shihapu

HONGA OUNONA VOYE

Rahab okwa li a itavela muJehova

Lihonga nghee Rahab noukwaneumbo waye va li va xupifwa eshi Jeriko sha li sha hanaunwa po.