Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Embo lange lomahokololo Ombibeli

 EHOKOLOLO 50

Ovakainhu vavali omapenda

Ovakainhu vavali omapenda

ESHI Ovaisrael va ka hangwa komaupyakadi, ova li va indila ekwafo kuJehova. Jehova okwa li a nyamukula omaindilo avo. Okwa li e va pa ovawiliki omapenda ovo va li ve va kwafela. Ombibeli oye va ifana ovatokolipangeli. Josua oye a li omutokolipangeli wotete wOvaisrael. Omadina ovatokolipangeli vamwe ovo va ka landula Josua ongaashi Otiniel, Ehud nosho yo Samgar. Ndele opa li yo ovakainhu vavali omapenda ovo va li va kwafela Ovaisrael. Omadina avo oDebora naJael.

Debora okwa li omuprofeti. Jehova okwa li ha lombwele Debora osho sha li tashi ka ningwa monakwiiwa, na Debora okwa li ha ka lombwela oshiwana kutya Jehova ota ti ngahelipi. Debora naye okwa li omutokolipangeli. Okwa li ha kala momudile womulunga wonhumba keemhunda, novanhu ova li hava i kuye va ka pule ekwafo shi na sha nomaupyakadi avo.

Pefimbo laDebora, Jabin oye a li ohamba yOvakanaan. Jabin okwa li e na omatemba oita e li 900, netangakwaita laye ola li enaenghono. Nomolwaasho, Ovaisrael vahapu ova li va ningwa ovapika kuJabin. Omukulunhu wetangakwaita laJabin okwa li ha ifanwa Sisera.

Efiku limwe, Debora okwa li a tuma elaka komutokolipangeli Barak, tali ti: ‘Jehova okwa ti ngaha: “Kufa ovalumenhu 10 000. Va kwatela komesho ndele to i navo komhunda yaTabor. Ohandi ka yandja Sisera netangakwaita laye momake oye.”’

Opo nee Barak okwa nyamukula Debora a ti: ‘Ohandi i ko ashike ngeenge naave oto ka ya pamwe naame.’ Debora okwa li a tokola okuya pamwe naBarak, ndele okwa lombwela Barak a ti: ‘Ito ka pewa efimano lefindano, molwaashi Jehova ota ka yandja Sisera momake omukainhu.’ Oinima aishe oyo Debora a popya oya ka wanifwa shili.

Eshi Barak a ya komhunda yaTabor a ka lwife ovakwaita vaSisera, ohaluka, Jehova okwa lokifa odula yoshikungulu novakwaita vaSisera vahapu ova fya omeva. Ndele Sisera ka li a fya omeva, ponhele yaasho, okwa londoloka metemba laye loita ndele ta i onhapo.

Konima yefimbo, Sisera okwe ke uya petwali laJael. Jael okwa lombwela Sisera e uye metwali laye nokwe mu pa omashini a nwe. Omashini okwa li e mu etela eemhofi, nokonima yokafimbo kaxupi Sisera okwa kofa eemhofi doshitula. Opo nee, Jael okwa kufa ombosha yokudengela otenda, ndele te i pamele momutwe waSisera fimbo a kofa. Lwanima, eshi Barak va aluka kolwoodi, Jael okwa ulikila Barak omudimba waSisera. Mbela ito dimine kutya Debora okwa li a lombwela Barak oshili?

Hauxuuninwa, ohamba Jabin nayo oya ka dipawa, nOvaisrael ova ka kala natango ve na ombili oule wefimbo lonhumba.

Ovatokolipangeli 2:14-22; 4:1-24; 5:1-31.