TALA konhaili oyo ya twiyuka eengala noya ima oiimati yomuti wamandel ya pya. Onhaili oyo oyaAron. Eengala noiimati oyo oya mena ashike moufiku umwe. Natu ka tale kutya osha enda ngahelipi opo onhaili oyo i twiyuke eengala noi ime oiimati oyo.

Pefimbo opo, Ovaisrael ova kala tava elaela mombuwa oule wefimbo. Ovaisrael vamwe ova li tava diladila kutya Moses ina wana okukala omuwiliki wavo nonokutya Aron ina wana okukala omupristeri omukulunhu. Vamwe vomwaavo va li tava diladila ngaho oKora, Datan, Abiram nosho yo ovawiliki voshiwana ve li 250. Aveshe ovo ova li ve uya kuMoses, ndele tava ti kuye: ‘Omolwashike we lininga omuwiliki wetu?’

Moses okwa lombwela Kora novashikuli vaye a ti: ‘Mongula ongula, kufeni oikwatelwa yomakala ndele tamu tula mo oitwimino yedimba liwa. I eteleleni ketwali laJehova, fye tu taleni kutya olyelye ta ka hoololwa kuJehova.’

Mefiku la landula ko, Kora novashikuli vaye 250 ove uya ketwali. Ova li ve uya pamwe novayambididi vavo vahapu. Jehova okwa li e va handukila neenghono. Onghee hano, okwa lombwela Moses a lombwele ovanhu ta ti: ‘Kaleni kokule neetenda dovanhu ovo vai. Inamu kuma nande osha shovalumenhu ovo.’ Ovanhu ova pwilikina kuJehova nova ka kala kokule neetenda dooKora, Datan naAbiram.

Opo nee Moses okwa popya a ti: ‘Otamu ka shiiva nokutya olyelye a hoololwa kuJehova eshi edu tali ka makuka ndele tali pona po ovalumenhu ovo vai.’

Diva, eshi Moses a mana okupopya, edu ola makuka, ndele tali pona po otenda yaKora noinima yaye nosho yo Datan, Abiram naavo va li va ama kombinga yavo. Eshi ovanhu va uda euyaano laavo tava ponwa po kedu, ova ingida tava ti: ‘Natu fadukei po; nafye ohatu ningi tu ponwe po kedu!’

Kora novashikuli vaye 250 ova li natango va fikama popepi netwali liyapuki. Ohaluka, Jehova okwa tuma omundilo okudja meulu, ndele tau xwike po ovalumenhu aveshe ovo noku va lungwinifa po. Opo nee Jehova okwa lombwela omonamati waAron, Eleasar, kutya na kufe oikwatelwa yomakala yovalumenhu ovo va fya ndele te i hambula opo i ninge oshipapa shokutuvika oaltari. Oshipapa osho osha li hashi dimbulukifa Ovaisrael kutya Jehova okwa hoolola ashike Aron novanamati vaye va kale tava longo ve li ovapristeri.

Ndele Jehova okwa li a hala natango oku shi ulika sha yela nawa kutya okwa hoolola Aron novanamati vaye ovo va ninge ovapristeri. Onghee hano, okwa lombwela Moses a ti: ‘Lombwela ovawiliki aveshe ovo ve lile po omapata 12 aIsrael va ete eenhaili davo. Mepata laLevi, Aron oye na ete onhaili yaye. Opo nee tula eenhaili odo metwali komesho yoshikefa shehangano. Onhaili yaao tai ka twiyuka eengala, oye nda hoolola a kale omupristeri.’

Eshi Moses a ya metwali ongula yefiku la landula ko, okwa hanga onhaili yaAron ya twiyuka eengala noya ima oiimati yomuti wamandel. Mbela paife ou shi shii kutya omolwashike onhaili yaAron ya li ya twiyuka eengala?