Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Embo lange lomahokololo Ombibeli

 EHOKOLOLO 38

Eendadi 12

Eendadi 12

TALA koiimati oyo ya humbatwa kovalumenhu ovo ve li mefano. Ova humbata eshila lomandjebele la paka nawa. Eshila olo ola humbatwa koshiti kovalumenhu vavali, molwaashi olidjuu neenghono. Koshiti oko oku na yo eenghwiyu noiimati ikwao i lili. Mbela oiimati oyo iwa oya dja peni? Oya kufwa medu laKanaan. Dimbuluka kutya Kanaan osho oshilongo omo mwa li hamu di Abraham, Isak naJakob. Ndele Jakob noukwaneumbo waye ova ka tembukila kuEgipti omolwondjala. Konima yomido 216 lwaapo okudja eshi Jakob va tembukila kuEgipti, Moses okwa li ta wilike Ovaisrael va alukile kedu laKanaan. Pefimbo opo, Ovaisrael ova li va onga onhanda mombuwa ponhele hai ifanwa Kades, ngaashi sha ulikwa mefano.

Ovanhu vomuKanaan ova li hava longo oukolokoshi. Onghee hano, Moses okwa li a tuma ko eendadi 12 di ka lave oshilongo osho, ndele ta ti kudo: ‘Indeni mu ka tale kutya oshilongo osho oshi na ovanhu ve fike peni nove na eenghono di fike peni. Taleni ngeenge edu lamo oliwa nokukuna oimeno. Eteleleni yo oiimati yomoshilongo osho eshi tamu aluka.’

Eshi eendadi odo da alukila kuKades, oda lombwela Moses tadi ti: ‘Oshilongo shaKanaan oshiwa neenghono.’ Ova ulikila Moses oiimati imwe oyo va etelela opo va koleke osho va li tava popi. Ndelenee eendadi 10 oda weda ko tadi ti: ‘Ovanhu vomuKanaan ove na omalutu manene, vo ovale nove na eenghono. Otave ke tu dipaa, ngeenge otwa hetekele oku ka nyeka ko oshilongo osho.’

Ovaisrael ova li va tila neenghono eshi va uda eendjovo odo. Ova ti: ‘Oshixwepo ngeno otwa file muEgipti ile mombuwa, shi dulife eshi hatu ka dipaelwa molwoodi, vo ovakulukadi vetu nounona tava kwatwa po. Natu hoololeni omuwiliki mupe a pingene po Moses, ye e tu kwatele komesho tu shune kuEgipti.’

Ashike eendadi mbali, Josua naKaleb, oda li de lineekela muJehova noda li tadi kendabala okungungumaneka ovanhu. Ova ladipika Ovaisrael va ti: ‘Inamu tila. Jehova oku li pamwe nafye. Oshilongo osho ohatu ke shi nyeka ko noupu.’ Ndelenee ovanhu kava li va hala okupwilikina kuJosua naKaleb. Ova li nokuli va hala oku va dipaa.

Osho osha li sha handukifa Jehova neenghono, nomolwaasho okwa lombwela Moses a ti: ‘Kape na nande oumwe womovanhu ava ve na omido 20 okuyuka pombada ta ka ya mo medu laKanaan. Ova mona oikumwifilonga aishe oyo nda longa medu laEgipti nomombuwa, ndele fiyo opaife inave lineekela nge. Onghee hano, otava ka kala tava elaela mombuwa fiyo osheshi epupi olo la fya po. Josua naKaleb ovo aveke tava ka ya medu laKanaan.’

Numeri 13:1-33; 14:1-38.