MBELA eyoka olo le lidingila koshiti oloshili ngoo? Ahowe. Eyoka olo ola longwa moshivela shitwima osho hashi ifanwa ongopolo. Jehova oye a li a lombwela Moses a dingile eyoka olo koshiti, opo ovanhu va dule okutala kulo opo vaha fye. Ndele omayoka oo u wete pedu omayoka ovenevene. Okwa li taa li ovanhu noku va yahameka. Mbela ou shi shii kutya omolwashike?

Omolwaashi Ovaisrael ova li tava pe Kalunga naMoses oushima. Ova li tava ngongota tava ti: ‘Omolwashike mwe tu kufa muEgipti tu uye tu file mombuwa? Omwe tu eta monhele oyo ihe na oikulya nomeva. Otwa loloka okulya omanna.’

Ashike omanna okwa li oikulya iwa oyo Jehova a li a pa Ovaisrael pashikumwifilonga. Okwa li yo e va pa omeva okunwa pashikumwifilonga. Ndele nande ongaho, ovanhu kava li ve na olupandu omolwomafiloshisho oo Kalunga a kala te va pe. Onghee hano, Jehova Kalunga okwa li e va tumina omayoka oudiyo opo e va lye noku va yahameka. Vahapu vomuvo ova fya eshi va lika komayoka oo.

Hauxuuninwa, ovanhu ova li ve uya kuMoses ndele tava ti: ‘Otwa nyona, molwaashi otwe mu pa oushima, nye naJehova. Alikana, tu indilila kuJehova opo a kufe po omayoka oo tae tu li.’

Moses okwa ilikanena ovanhu kuJehova. Opo nee Jehova okwa lombwela Moses a ninge eyoka olo loshivela shitwima. Okwa lombwela yo Moses e li tule koshiti opo keshe oo a lika komayoka oudiyo a tale kulo opo aha fye. Moses okwa li a ninga naanaa ngaashi Kalunga e mu lombwela. Ovanhu ovo va lika komayoka oudiyo ndele tava tale keyoka olo loshivela shitwima, ova li va veluka.

Ohatu dulu okulihonga mo sha moshiningwanima osho. Atusheni otu li monghalo ya faafana nOvaisrael ovo va li va lika komayoka oudiyo, oku shi popya pafaneko. Atusheni otwa taalela efyo. Tala ashike momudingonoko woye. Ovanhu otava ende tava kulupa, tava vele notava fi. Oinima aishe oyo oya etifwa kuAdam naEva ovo va li ve liteeka Jehova. Onghee hano, ohai tu ningilwa, molwaashi otu li oludalo lavo. Ndele Jehova okwa ninga po sha opo tu dule oku ka kala nomwenyo fiyo alushe.

Jehova okwa li a tuma Omona, Jesus Kristus, kombada yedu. Eshi Jesus a li kombada yedu, okwa li a valelwa komuti womahepeko, molwaashi ovanhu vahapu ova li tava diladila kutya omukolokoshi. Ndele Jehova okwa yandja Jesus opo tu dule okuxupifwa. Ngeenge otwa tale kuJesus, sha hala okutya, ngeenge otwa shikula oshikoti shaye, ohatu ka mona omwenyo waalushe. Ashike ohatu ke lihonga shihapu kombinga yaasho momahokololo e li komesho.