Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Embo lange lomahokololo Ombibeli

 EHOKOLOLO 37

Etwali lelongelokalunga

Etwali lelongelokalunga

MBELA ou shi shii kutya etungo olo olashike? Etwali liyapuki lokulongela Jehova. Ovanhu ova li va mana okutunga etwali olo konima yomudo umwe eshi va fiya po Egipti. Mbela ou shi shii kutya olyelye e va lombwela va tunge etwali olo?

Jehova oye a li e va lombwela. Moses okwa li a lombwelwa kuJehova nghee ve na okutunga etwali olo fimbo a li a londa komhunda yaSinai. Ola li la tungwa monghedi omo tali dulu okupangelwa nokupangululwa mo noupu. Kungaho, ova li tava dulu okuhumbata oitukulwa yalo ngeenge tava tembukile konhele imwe. Ovaisrael ova li hava i nalo keshe apa tava i eshi va li tava elaela mombuwa.

Ngeenge owa tale metwali medimo olo linini, omu na oshikefa. Ohashi ifanwa oshikefa shehangano. Kombada yasho oku na ovaengeli vavali ovo hava ifanwa ovakerubi, va longwa moshingoli. Konima eshi Moses a tatula po oipelende inya ivali yomamanya, Kalunga okwa li a shanga vali imwe. Oipelende oyo ivali oya li ya tuvikilwa moshikefa shehangano. Omwa li yo mwa tuvikilwa okambudju ke na omanna. Oto dimbuluka kutya omanna oshike?

Jehova okwa li a hoolola omumwaina waMoses, Aron, a ninge omupristeri omukulunhu. Oye kwa li ha kwatele komesho elongelokalunga. Ovanamati vaye navo ova li yo ovapristeri.

Tala vali metwali medimo eli la kula. Edimo olo oli dule linya linini lwoikando ivali. Mbela ou wete mo okakefa kanini taka twimaana omwifi? Okakefa oko oaltari oko haku xwikilwa kovapristeri omatwimino edimba liwa. Omu na yo oshikwatelwalamba shi na eelamba heyali. Kakele kaayo, omu na yo okataafula, oko haku kala omingome 12.

Moluumbo letwali omu na etemba linene hali kala li yadi omeva. Ovapristeri omo va li have likoshele metemba olo. Omu na yo oaltari ya kula, oko haku ningilwa omaxwikiloyambo oinamwenyo oyo ya yambelwa Jehova. Etwali olo ola li hali kala pondingandinga yonhanda nOvaisrael ova li hava diki eetenda davo ve li dingilila.