Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Embo lange lomahokololo Ombibeli

 EHOKOLOLO 47

Ombudi oyo ya li mokati kOvaisrael

Ombudi oyo ya li mokati kOvaisrael

TALA eshi omulumenhu oo ta holeke oinima metwali laye! Okwa vaka oshikutu shiwa noshingoldo noisilveri. Oinima oyo okwe i kufa muJeriko. Ndele mbela oto dimbuluka kutya oinima oyo ya hangwa muJeriko oya li i na okuningwa ngahelipi?

Oinima ngaashi oshingoldo noisilveri oya li i na okutuvikilwa moshikefa shokutuvikila oinima osho sha li metwali lehangano laJehova, ndele oinima aishe ikwao oya li i na okuhanaunwa po. Onghee hano, ovanhu ovo u wete mefano olo kava li va dulika kuKalunga. Ova vaka po oinima oyo ya li i na okupewa Kalunga. Edina lomulumenhu oo ta holeke po oinima oAkan. Ovo tava longele kumwe naye oilyo youkwaneumbo waye. Natu ka taleni kutya oshike sha ka ningwa po.

Konima eshi Akan a vaka po oinima oyo, Josua okwa li a tuma ovakwaita vaye va ka lwife oshilando shedina Ai. Ndele ovakwaita vaye ova li va findwa. Ovakwaita vamwe ova li va dipawa po, ofimbo vamwe va faduka po. Onghee hano, Josua okwa li a nyemata neenghono. Okwa nangala oombe a fidimika oshipala shaye medu ndele ta ilikana kuJehova a ti: ‘Omolwashike wa pitika tu ningilwe oshinima sha tya ngaha?’

Jehova okwa nyamukula Josua a ti: ‘Penduka! Ovaisrael ova nyona. Ove likufila oinima imwe oyo ya li i na okuhanaunwa po naayo ya li i na okutwalwa ketwali lehangano. Ova kufa oshikutu shiwa, ndele tave shi holeke po. Itandi ke mu nangeka noupuna fimbo inamu hanauna po oshikutu osho nosho yo omunhu oo a holeka po oinima oyo.’ Ndelenee Jehova okwa li a udanekela Josua kutya ote ke mu ulikila kutya ombudi oyo olyelye.

Opo nee Josua okwa ongela ovanhu aveshe, ndele Jehova ta kwatifa Akan koshihoololifo a ulike kutya oye ombudi. Akan okwa ti: ‘Onda nyona. Eshi nda mona oshikutu shiwa noshingoldo noisilveri, onda li nde i hokwa neenghono nomolwaasho onde i kufa po. Onde i fudika metwali lange.’

Eshi oinima oyo ya monika, ovanhu ove i twala kuJosua. Opo nee Josua okwa ti kuAkan: ‘Omolwashike wetu etela omupya? Paife Jehova ote ke ku handukila.’ Eshi Josua a mana okupopya eendjovo odo, Ovaisrael ova kufa omamanya ndele tava dipaa Akan noukwaneumbo waye. Mbela osho itashi tu hongo kutya katu na nande okulikufila oshinima osho shihe fi shetu?

Konima yaasho, Ovaisrael ova li va ya natango va ka homone Ai. Pomhito oyo, Jehova okwa li a kwafela oshiwana shaye shi findane molwoodi olo.

Josua 7:1-26; 8:1-29.