Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Embo lange lomahokololo Ombibeli

 EHOKOLOLO 27

Ohamba i na onyanya tai pangele muEgipti

Ohamba i na onyanya tai pangele muEgipti

OVANHU ovo u wete mefano olo tava fininikwa va longe oilonga idjuu Ovaisrael, oludalo laJakob. Tala komulumenhu oo ta denge Omuisrael nongola! Ovanhu ovo tava fininikile Ovaisrael oilonga Ovaegipti. Ovaisrael ova li va ninga ovapika vOvaegipti. Mbela osha enda ngahelipi?

Oukwaneumbo waJakob owa li wa kula nowa kala nombili omido dihapu muEgipti. Pefimbo opo, Josef okwa li omulumenhu a fimana neenghono muEgipti, molwaashi okwa li omutivali waFarao nokwa kala ta file Ovaisrael oshisho. Ndele lwanima eshi a fya, opa ka kala Farao mupe waEgipti. Ohamba oyo oya li i tonde Ovaisrael.

Farao oo a li e na onyanya okwa li a ninga Ovaisrael ovapika vaye. Okwa li a tula po ovalumenhu ovakwanyanya va kale tava pashukile oilonga yokutunga oilando muEgipti. Ovapashukili ovo ova li tava fininike Ovaisrael va longe oilonga oyo idjuu. Ndele nande ongaho, Ovaisrael ova enda ashike tava hapupala. Konima yefimbo, Ovaegipti ova ka kwatwa koumbada, molwaashi Ovaisrael ova li tava hapupala neenghono nOvaegipti ova li va tila kutya pamwe onava ka dulwe eenghono kOvaisrael.

Mbela ou shi shii kutya Farao oo okwa li a ninga po shike? Okwa li a lombwela ovakainhu ovo hava dalifa ovakulukadi Ovaisrael, a ti: ‘Dipaeni ouhanana aveshe voumati ovo tava dalwa.’ Ashike, ovakainhu ovo ova li ovanhu vawa, nomolwaasho kava li va dipaa ounona voumati ovo tava dalwa.

Opo nee, Farao okwa yandja elombwelo kOvaegipti aveshe kutya: ‘Dipaeni ouhanana aveshe voumati Ovaisrael. Ndele oukadona inamu va ninga sha.’ Mbela osho kasha li oshinima shinyanyalifi okuninga? Natu ka taleni kutya okahanana kamwe kokamati oka li ka xupifwa ngahelipi.

Exodus 1:6-22.