Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Embo lange lomahokololo Ombibeli

 EHOKOLOLO 30

Oshixwa sheno sha tema omundilo

Oshixwa sheno sha tema omundilo

EFIKU limwe, Moses okwa li e uya okulifa eedi daxemweno popepi nomhunda yaHoreb. Ohaluka, okwa mona oshixwa sheno sha tema omundilo, ndele itashi lungwina po.

Osha yela kutya Moses okwa li e shi kuminwa neenghono. Okwa ti: ‘Nandi ehene popepi noshixwa osho ndi shi tale nawa.’ Eshi e uya popepi, okwa uda ondaka ya dja moshixwa osho tai ti: ‘Ino ehena popepi. Dula ko eenghaku keemhadi doye, osheshi onhele apa u li oiyapuki.’ Kalunga oye a li ta popi naMoses okupitila momweengeli. Onghee hano, Moses okwa uvika oshipala shaye.

Opo nee Kalunga okwa tya kuye: ‘Onda mona okuhepekwa kwoshiwana shange Israel muEgipti. Onda hala oku shi mangulula. Onghee hano, ohandi ke ku tuma u ke shi pitife mo muEgipti.’ Jehova okwa li a hala okutwala oshiwana shaye kedu liwa laKanaan.

Ndele Moses okwa nyamukula a ti: ‘Ame nghi fi sha. Osho ohandi dulu oku shi ninga ngahelipi? Ngeenge onda i, ndele Ovaisrael tava pula nge kutya, “Olyelye e ku tuma?” ohandi ka tya shike?’

Kalunga okwa nyamukula a ti: ‘Oto ke va lombwela to ti, “Onda tumwa kuJEHOVA, Kalunga kaAbraham, Isak naJakob.”’ Jehova okwa twikila ko ta ti: ‘Olo olo edina lange fiyo alushe.’

Moses okwa pula vali a ti: ‘Ongahelipi ngeenge inava hala okwiitavela kutya oove wa tuma nge?’

Kalunga okwe mu pula a ti: ‘Oshike osho u kwete meke loye?’

Moses okwa nyamukula a ti: ‘Ondi kwete onhaili.’

Opo nee Kalunga okwe mu lombwela a ti: ‘Kupula onhaili yoye pedu.’ Eshi Moses a kupula onhaili yaye pedu, oya shituka eyoka. Natango, Jehova okwa lombwela Moses a ti: ‘Shitika eke loye koshi yonghwapa.’ Eshi Moses a kufa eke laye koshi yonghwapa, ola li la toka too la fa eemhawe nola li tali monika la fa la kwatwa koudu woshilundu. Moses okwa li a pewa natango eenghono kuJehova opo a dule oku ka longa oshikumwifilonga oshititatu. Hauxuuninwa, Jehova okwa lombwela Moses a ti: ‘Ngeenge owa longo oikumwifilonga aishe oyo, Ovaisrael otava ka itavela kutya aame nde ku tuma.’

Konima yaasho, Moses okwa ya keumbo ndele ta pula Jetro ta ti: ‘Efe nge ndi shune kovapambele vange kuEgipti ndi ka tale kutya ove li po ngahelipi.’ Onghee hano, Jetro okwa lekela Moses nombili, na Moses okwa ya molweendo laye lokushuna kuEgipti.