Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 EHOKOLOLO 15

Omukulukadi waLot ta tale konima

Omukulukadi waLot ta tale konima

LOT noukwaneumbo waye ova li hava di meumbo limwe naAbraham medu laKanaan. Ndele efiku limwe Abraham okwa lombwela Lot a ti: ‘Kape na vali oulifilo wa wana oimuna yetu aishe. Onghee hano, natu tukaukeni. Ngeenge ove oto i kombinga yokolumosho, ame ohandi i kolulyo, ile ngeenge ove oto i kolulyo, ame ohandi i kolumosho.’

Eshi Lot a konakona edu alishe, okwa hoolola ombinga iwa oko kwa li ku na omeva nomwiidi woimuna muhapu. Onhele oyo a hoolola oya li mefilu laJordan. Onghee hano, Lot noukwaneumbo waye noimuna yaye ova tembukila konhele oyo. Hauxuninwa, ova ka tunga eumbo lavo moshilando hashi ifanwa Sodom.

Ovanhu vomuSodom ova li ovakolokoshi. Molwaashi Lot okwa li omulumenhu muwa, ka li a panda oikala yovanhu va tya ngaho. Kalunga naye ka li a panda oikala yovanhu ovo. Xuuninwa, Kalunga okwa ka tuma ovaengeli vavali va ka londwele Lot kutya ota ka hanauna po Sodom nosho yo oshilando shikwao osho sha li popepi shedina Gomorra. Kalunga okwa li ta ka hanauna po oilando oyo omolwowii wayo.

Ovaengeli ova lombwela Lot tava ti: ‘Endelela! Kufa omukulukadi woye novanakadona voye vavali mu dje mo moshilando eshi!’ Molwaashi Lot noukwaneumbo waye ova li tava ende kanini, ovaengeli ovo ove va kwata momaoko ndele tave va pitifa mo moshilando osho. Opo nee omweengeli umwe okwa ti: ‘Indeni onhapo mu ka xupife eemwenyo deni. Inamu tala nande konima. Indeni keemhunda, opo muha hanaunwe po.’

Lot novanakadona vaye ova li va dulika. Ova ya onhapo keemhunda. Inava kanghama nandenande noinava tala konima. Ndele omukulukadi waLot ka li a dulika. Eshi va ya onhapo oshinano shonhumba okudja muSodom, omukulukadi okwa kala ofika ndele ta tale konima. Ohaluka, omukulukadi waLot okwa shituka oshivanda shomongwa. Mbela ou mu wete mefano olo?

Ohatu dulu okulihonga mo oshilihongomwa shiwa mehokololo eli. Ohatu lihongo mo kutya Kalunga oha xupifa ovanhu ovo hava dulika kuye, ndele iha amene ovo ihava dulika kuye.