Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Embo lange lomahokololo Ombibeli

 EHOKOLOLO 23

Eendjodi daFarao

Eendjodi daFarao

JOSEF okwa kala modolongo oule womido mbali, molwaashi omupindili waFarao ka li e mu dimbuluka. Efiku limwe, Farao okwa ka twa eendjodi mbali dikumwifi nokwa li te lipula kutya oda hala okutya shike. Farao ou mu wete eshi a nangala mefano olo? Ongula eshi kwa sha, Farao okwa ifana ovanongo vomuEgipti ndele te va hokololele eendjodi odo a twa. Ashike ovanongo aveshe vomuEgipti ova li va nyengwa okufatulula eendjodi daye.

Opo nee, omupindili waFarao okwa dimbuluka Josef. Okwa lombwela Farao a ti: ‘Eshi nda li modolongo, omwa li omulumenhu umwe oo ha dulu okufatulula eendjodi.’ Farao okwa tuma ovanhu meendelelo va ye va ka tale Josef modolongo.

Farao okwa hokololela Josef eendjodi daye a ti: ‘Onda mona eengobe heyali deenghadi da ondoka nawa. Opo nee, onda mona vali eengobe heyali deenghadi da utama nai. Ohaluka, eengobe edi da utama oda pona po edi da ondoka.

‘Mondjodi yange ikwao, onda mona omitwe heyali doilya da paka nawa, da twiyuka moshihati shimwe. Opo nee, onda mona vali omitwe heyali doilya da pela. Ohaluka, natango omitwe odo da pela oda xwaka po omitwe heyali dinya da paka.’

Josef okwa fatululila Farao eendjodi daye a ti: ‘Eendjodi adishe odo mbali odi na eityo la faafana. Eengobe dinya heyali da ondoka nomitwe heyali doilya odo da paka otadi faneke omido heyali. Eengobe heyali odo da utama nomitwe heyali doilya odo da pela nado otadi faneke yo omido heyali. Osho osha hala kutya, otapa ka kala omido heyali deloolo nomido heyali dondjala muEgipti.’

Opo nee Josef okwa lombwela Farao a ti: ‘Hoolola omulumenhu omunaendunge a kale ta ongele oikulya ihapu pefimbo olo lomido heyali deloolo. Kungaho, ovanhu otava ka kala ve na oikulya ya wana eshi omido heyali dondjala tadi ke uya.’

Farao okwa li a panda ediladilo olo. Onghee hano, okwa hoolola Josef oye a ongele oikulya oyo noku i tuvikila. Kakele kaasho, Farao okwa li a ninga Josef omutivali waye, nokungaho, Josef okwa li a ninga omulumenhu a fimana neenghono muEgipti.

Konima eshi omido heyali deloolo da pwa ko, ondjala oya ka hovela momudo omutihetatu. Opo nee, Josef okwa mona ovalumenhu vonhumba ve uya kuEgipti momudo oo wotete wondjala. Mbela ou shi shii kutya ovalumenhu ovo ovo oolyelye? Ovalumenhu ovo ovakulu vaJosef 10. Xe okwa li e va tuma kuEgipti va ka lande oikulya, molwaashi muKanaan omwa li yo mu na ondjala. Josef okwa li a dimbuluka mo ovamwaxe, ndele vo kava li ve mu dimbuluka. Mbela ou shi shii kutya omolwashike va li inave mu dimbuluka? Omolwaashi Josef okwa li a ninga omukulunhu nokwa li a djala oikutu yOshiegipti.

Josef okwa li a dimbuluka eshi a li ha tu eendjodi fimbo a li okamatyona kutya ovamwaxe ova li ve uya oku mu twila eengolo. Mbela oto dimbuluka kutya otwa lesha mehokololo lonhumba shi na sha naasho? Kungaho, Josef okwa li a didilika kutya Kalunga oye a li e mu tuma kuEgipti nelalakano. Mbela oto diladila kutya Josef okwa li a ninga po shike eshi a mona ovamwaxe? Natu ke shi taleni mehokololo tali landula.

Genesis 41:1-57; 42:1-8; 50:20.