Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Okumona oixuna oku na ngoo fiku ku ka xule po?

Okumona oixuna oku na ngoo fiku ku ka xule po?

Oto ti ngahelipi . . . 

  • heeno?

  • ahowe?

  • shiimba ngoo?

 OSHO OMBIBELI TAI TI

‘Kalunga ota feta po omahodi momesho avo, nefyo itali kala po vali ile oluhodi ile okulila ile ouyahame itau kala po vali.’— Ehololo 21:3, 4.

OUWA OO TO DULU OKU KA MONA NGEENGE OWA SHIIVA KUTYA OKUMONA OIXUNA OTAKU KA XULA PO

Oto ka kala u na oushili kutya Kalunga haye omweetifi womaupyakadi. — Jakob 1:13.

Otashi ke ku hekeleka okushiiva kutya Kalunga oku shii filufilu nghee hatu kala tu udite ngeenge hatu mono oixuna.— Sakaria 2:8.

Oto ka kala u na elineekelo kutya okumona oixuna akushe otaku ka xula po. — Epsalme 37:9-11.

 OHATU DULU NGOO OKWIITAVELA OSHO OMBIBELI TAI TI?

Heeno, ohatu dulu omolwomatomheno avali lwaapo:

  • Kalunga oku tonde okumona oixuna nosho yo okuhenouyuki. Tala nghee Jehova Kalunga a li e udite eshi ovapiya vaye vopefimbo lOmbibeli va li va ungaungwa navo nonyanya. Ombibeli oya popya kutya okwa li a uda nai “omolwovafininiki novahepeki vavo.” — Ovatokolipangeli 2:18.

    Kalunga oku tonde ovo hava yahameke vakwao. Pashihopaenenwa, Ombibeli oya ti kutya ‘omake taa tileshi ohonde ihe netimba,’ oo oixuna komwenyo waye. — Omayeletumbulo 6:16, 17.

  • Kalunga ohe tu file oshisho pauhandimwe. Jehova ote tu ladipike tu undulile omitengi detu kuye ‘osheshi oye te tu file oshisho.’ — 1 Petrus 5:7.

    Jehova ota ka xulifa po mafiku okumona oixuna kwakeshe umwe okupitila mOuhamba waye. (Mateus 6:9, 10) Ashike paife ota hekeleke pahole aveshe ovo tava kongo ekwafo kuye nomutima aushe. — Oilonga 17:27; 2 Ovakorinto 1:3, 4.

 DILADILA KOMBINGA YAASHI:

Omolwashike Kalunga a efa okumona oixuna ku kale po?

Ombibeli otai nyamukula epulo olo MOVAROMA 5:12 nosho yo mu 2 PETRUS 3:9.