Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshike hatu lihongo mOmbiibeli?

Mbela Kalunga okwe tu halela onghalamwenyo ya tya ngahelipi?

Mbela Kalunga okwe tu halela onghalamwenyo ya tya ngahelipi?

NGEENGE to lesha oshifokundaneki, to tale o-TV ile to pwilikine koradio, oto ka lesha noto ka uda eenghundana dihapu di na sha nominyonena, oita nosho yo omaponokelo ovalixupuli. Diladila kombinga yomaupyakadi oye mwene. Otashi dulika wa nyika oluhodi omolwouyahame ile efyo laumwe oo u hole.

Lipula kutya:

  • Mbela Kalunga osho a li a hala tu kale meenghalo da tya ngaho?

  • Openi handi dulu okumona ekwafo opo ndi dule okuungaunga nomaupyakadi ange?

  • Mbela onaku ka kale ngoo ombili kombada yedu?

Ombiibeli otai yandje omanyamukulo taa mbilipaleke komapulo oo.

 OMBIIBELI OTAI HONGO KUTYA KALUNGA OTA KA ETA OMALUNDULUKO AA KOMBADA YEDU.

  • Ovanhu itava ka vela vali, itava ka kulupa ile va fye. — Ehololo 21:4

  • “Oshingudu otashi ka nuka ngaashi omenye.” — Jesaja 35:6

  • “Omesho ovapofi otaa ka pashuka.” — Jesaja 35:5

  •  Oonakufya otava ka nyumunwa. — Johannes 5:28, 29

  • Kape na oo ta ka vela. — Jesaja 33:24

  • Keshe umwe kombada yedu ota ka kala e na oikulya ya wana. — Epsalme 72:16

 MONA OUWA MOKUKONAKONA OMBIIBELI

Ino endelela okufika pexulifodiladilo kutya osho sha ulikwa pepandja 4-5 kashi na fiku shi ka ningwe. Kalunga okwa udaneka kutya ota ka wanifa po mafiku oinima oyo, nOmbiibeli otai yelifa nghee te ke shi ninga.

Ndele Ombiibeli otai yelifa shihapu shihe fi ashike osho. Otai yandje ouyelele u na sha nanghee to dulu okuhafela onghalamwenyo tai ti sha lela nokuli nopaife. Diladila oule wokafimbo shi na sha noisho ile omaupyakadi oye mwene. Otashi dulika a kwatela mo oluhepo, omaupyakadi oukwaneumbo, okuhenoukolele ile efyo laumwe oo u hole. Ombiibeli otai dulu oku ku kwafela u ungaunge nomaupyakadi oo kunena, notai yandje omanyamukulo taa mbilipaleke omapulo ngaashi aa taa landula:

 Eshi to lesha embo eli, otashi ulike kutya owa hala okushiiva osho Ombiibeli tai hongo. Embo eli otali ke ku kwafela. Didilika kutya ope na omapulo a pamba outendo e li pedu lomapandja, oo tae ku kwafele u ude ko nawa Ombiibeli. Ovanhu omamiliyona ohava hafele onghedi yokulongifa omapulo nomanyamukulo ngeenge tava kundafana Ombiibeli nEendombwedi daJehova. Otwe lineekela naave oto ke i hafela yo. Kalunga ne ku nangeke noupuna eshi to konakona Ombiibeli fiyo wa shiiva osho tai hongo.