Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Oonakufya otava dulu ngoo shili okukala vali nomwenyo?

Oonakufya otava dulu ngoo shili okukala vali nomwenyo?

Oto ti ngahelipi . . . 

  • heeno?

  • ahowe?

  • shiimba ngoo?

 OSHO OMBIBELI TAI TI

Ombibeli oya popya kutya “otaku ka kala enyumuko.” — Oilonga 24:15.

OUWA OO TO DULU OKUMONA NGEENGE OWA ITAVELA MENYUMUKO

Otashi ke ku hekeleka ngeenge owa filwa omunhu oo u hole. — 2 Ovakorinto 1:3, 4.

Ito ka kala vali wa tila efyo. — Ovaheberi 2:15.

Oto ka kala u na eteelelo lashili loku ka hangana vali noonakufya voye ovaholike. — Johannes 5:28, 29.

 OHATU DULU NGOO OKWIITAVELA OSHO OMBIBELI TAI TI?

Heeno, ohatu dulu omolwomatomheno atatu lwaapo:

  • Kalunga oye Odjo yomwenyo. Ombibeli oya popya kutya Jehova Kalunga oye ‘ofifiya yomwenyo.’ (Epsalme 36:10; Oilonga 17:24, 25) Oo a yandja omwenyo koishitwa aishe i na omwenyo osha yela kutya ota dulu okwaalulila oonakufya momwenyo.

  • Kalunga okwa li a nyumuna ovanhu mefimbo lonale. Ombibeli oya popya kombinga yomanyumuko 8 oo a kwatela ovanhu ngaashi ovanyasha, ovakulunhu, ovalumenhu novakainhu. Vamwe ova li va hangwa opo va fi, ndele umwe okwa li a ninga omafiku ane mombila. — Johannes 11:39-44.

  • Kalunga okwa halelela oku ka nyumuna ovanhu natango. Jehova oku tonde efyo nokwe li tala ko li li omutondi. (1 Ovakorinto 15:26) Okwa “djuulukwa” okufinda omutondi oo efyo okupitila menyumuko. Okwa halelela okwaalulila momwenyo ovo ve li medimbuluko laye noku va mona vali ve na omwenyo kombada yedu. — Job 14:14, 15.

 DILADILA KOMBINGA YAASHI:

Omolwashike hatu kulupa nohatu fi?

Ombibeli otai nyamukula epulo olo MUGENESIS 3:17-19 nosho yo MOVAROMA 5:12.